Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 25/5/2018
 

Ενημέρωση για το λογισμικό, τα έγγραφα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σ'αυτήν την ιστοσελίδα

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η ALCONSOFT και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν φέρουν καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την χρήση ή την λειτουργία λογισμικού, εγγράφων, παροχή, ή αδυναμία παροχής, υπηρεσιών, ή πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες από αυτή την ιστοσελίδα.

Συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων σ'αυτήν την ιστοσελίδα

Οι συνδέσεις σε αυτήν την περιοχή σας επιτρέπουν να βγείτε από την σελίδα (site) της ALCONSOFT. Οι συνδεδεμένες σελίδες (sites) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ALCONSOFT και η ALCONSOFT δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας (site) ούτε για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Η ALCONSOFT παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε σας μόνο ως διευκόλυνση και το ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση δεν έχει την έννοια ότι η ALCONSOFT συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της σελίδας.

Υπηρεσίες υποστήριξης των προϊόντων της ALCONSOFT

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η ALCONSOFT και οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία ούτε και υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, συγκεκριμένη ή αφηρημένη, ενεστώσα ή μέλλουσα και ηθική βλάβη, από αδυναμία ή απώλεια χρήσης δεδομένων, που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την πλημμελή, ή κακή παροχή, ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Ειδικά για το λογισμικό που διατίθεται σ'αυτήν την ιστοσελίδα

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για «κατέβασμα» (download) κατ’ ευθείαν από αυτή την ιστοσελίδα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ALCONSOFT AE ή των προμηθευτών της. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Οι τελικοί χρήστες δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν Λογισμικό που συνοδεύεται από, ή συμπεριλαμβάνει, Άδεια Χρήσης, εκτός αν προηγουμένως συμφωνήσουν με τους όρους της Άδειας Χρήσης.

Το Λογισμικό διατίθεται για «κατέβασμα», αποκλειστικά για χρήση από τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση του Λογισμικού, που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης, απαγορεύεται ρητά από το νόμο και είναι πιθανό να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή η ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω αναπαραγωγή ή διανομή απαγορεύεται ρητά.

Παρέχεται μόνο η εγγύηση που ενδεχομένως αναφέρεται στην άδεια χρήσης. Με την εξαίρεση των εγγυήσεων που ρητά αναφέρονται στην άδεια χρήσης, η ALCONSOFT ΑΕ ρητά δηλώνει ότι δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση ή διαβεβαίωση για το λογισμικό, ούτε και καμία ειδική ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

Ειδικά για τα έγγραφα που διατίθενται σ'αυτήν την ιστοσελίδα

Άδεια για χρήση εγγράφων, όπως πληροφοριακά έγγραφα, συχνές ερωτήσεις (FAQs), δελτία τύπου, και τεχνικά άρθρα που προέρχονται από αυτή την ιστοσελίδα, χορηγείται μόνο υπό τους κατωτέρω όρους:

-Σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας,

-Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτή την ιστοσελίδα περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και

-Δεν γίνεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και είναι πιθανό να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται.

 

Η ALCONSOFT ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν δηλώνουν με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η ALCONSOFT και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της με το παρόν δηλώνουν ότι δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της ποιότητας, καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο δεν γεννάται καμία ευθύνη της ALCONSOFT και των αντίστοιχων προμηθευτών της για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται από αυτή την ιστοσελίδα. Τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρού σε καιρό, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η ALCONSOFT και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της ενδέχεται οποτεδήποτε να επιφέρουν βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται εδώ.

Πληροφορίες για τα σήματα, επωνυμίες εταιριών και ονόματα προϊόντων

Τα ALCONSOFT, ConstrAXION ExtrAXION και/ή άλλα προϊόντα της ALCONSOFT που αναφέρονται εδώ, είτε είναι καταχωρημένα σήματα είτε διακριτικά γνωρίσματα της ALCONSOFT στην Ελλάδα ή άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα και άλλες εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να είναι σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Οι επωνυμίες εταιριών, τα ονόματα προϊόντων, φυσικών προσώπων, χαρακτήρων ή δεδομένων που αναφέρονται εδώ δεν είναι πραγματικά και δεν επιδιώκεται να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε πραγματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προϊόντα ή γεγονότα, εκτός αν ρητά δηλώνεται.

Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.
 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005-2010 της ALCONSOFT ή/και των προμηθευτών της, Λ.Πεντέλης 5Α 152 35 Βριλήσσια, Ελλάδα. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Επικοινωνήστε με την ALCONSOFT για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ALCONSOFT δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της διαδικτυακής τοποθεσίας alconsoft.gr (περαιτέρω η "Τοποθεσία”). Δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της ALCONSOFT, ηλεκτρονικές ή μη. Αποκτώντας πρόσβαση στην Τοποθεσία, αποδέχεστε τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση πρακτικών που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Θα σας υποβάλλουμε ερωτήσεις κάθε φορά που χρειαζόμαστε πληροφορίες για αναγνωριστικούς λόγους (προσωπικά στοιχεία) ή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής που έχετε ζητήσει, όπως η λήψη πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ALCONSOFT, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, η δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή τη δήλωση προϊόντων της ALCONSOFT. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, τίτλο, εταιρεία ή οργανισμό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση εργασίας ή οικίας, πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.

Η Τοποθεσία μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet και τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα που αποκτάτε πρόσβαση στην Τοποθεσία, τις σελίδες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση ενώ βρίσκεστε στην Τοποθεσία, καθώς και τη διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web από την οποία συνδεθήκατε απευθείας στην τοποθεσία μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της Τοποθεσίας, για την ανάλυση τάσεων και τη διαχείριση της Τοποθεσίας. Ορισμένες τοποθεσίες μας συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό που διαθέτετε για να σας παράσχουν μια υπηρεσία που ζητήσατε.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν την Τοποθεσία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της Τοποθεσίας και για την παροχή των υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.

Υποστηρίζοντας τις χρήσεις αυτές, η ALCONSOFT έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία για να σας παρέχει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών, για να βελτιώσει την Τοποθεσία και οποιαδήποτε σχετιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της ALCONSOFT και για να κάνει ευκολότερη τη χρήση της Τοποθεσίας, απαλλάσσοντας σας από την υποχρέωση να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή προσαρμόζοντας την Τοποθεσία στις δικές σας ιδιαίτερες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Για να σας παρέχουμε μια πιο σταθερή εμπειρία κατά τις αλληλεπιδράσεις σας με τη ALCONSOFT, τα στοιχεία που συλλέγονται από τη alconsoft.gr μπορούν να συνδυαστούν με στοιχεία που συλλέγονται από άλλες υπηρεσίες της ALCONSOFT.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενημερώσεων και ειδοποιήσεων. Επιπλέον, με την άδεια σας, μπορούμε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ALCONSOFT ή να μοιραστούμε πληροφορίες με συνεργάτες της ALCONSOFT, ώστε να μπορούν να σας στείλουν πληροφορίες σχετικά με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες.

Συγχωνεύουμε δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία με ανώνυμες δημογραφικές πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές συγκεντρωτικά, για την παροχή περισσότερο σχετικού περιεχόμενου. Σε ορισμένες ενότητες της alconsoft.gr με περιορισμένη δυνατότητα εισόδου, θα συνδυάσουμε τα δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία με τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε προσαρμοσμένα περιεχόμενα. Αν δεν δώσετε την έγκριση σας, δεν θα σας προσφέρουμε την προσαρμοσμένη υπηρεσία και δεν θα συγχωνεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία.

Όταν εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή συμφωνήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η alconsoft.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες συνδέσεις ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εντοπίζει τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες κάνετε κλικ. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε πιο επικεντρωμένες επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφορίες αγορών. Κάθε επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει μια σύνδεση για κατάργηση εγγραφής που σας επιτρέπει να σταματήσετε την παράδοση μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας.

Ορισμένες υπηρεσίες στην τοποθεσία της alconsoft.gr προσφέρουν στα άτομα τη δυνατότητα να εμφανίζουν δημοσίως ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για ένα συνεργάτη της ALCONSOFT που επιθυμεί να δημοσιεύσει πληροφορίες επαφής ως μέρος της προσφοράς μιας επιχειρηματικής υπηρεσίας. Η συμμετοχή σε τέτοιες υπηρεσίες είναι πάντα προαιρετική.

Κατά καιρούς η ALCONSOFT αναθέτει σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία τοποθεσιών Web, δώρα που αφορούν συσκευασία, αποστολή και παράδοση, απάντηση σε ερωτήσεις πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες και αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα μας, ειδικές προσφορές και άλλες υπηρεσίες. Εμείς θα δώσουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η ALCONSOFT έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για: 1ο τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη ALCONSOFT ή στην Τοποθεσία, 2ο την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της ALCONSOFT και της οικογένειας των τοποθεσιών της στο Web ή 3ο τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων της ALCONSOFT, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της ALCONSOFT ή του κοινού.

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων

Δεν θα γίνει κοινή χρήση των προσωπικών στοιχείων που δίνετε στην Τοποθεσία εκτός της ALCONSOFT και των ελεγχόμενων θυγατρικών και εξαρτημένων εταιρειών της χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν περιγράφεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα δήλωση. Όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου και οι επιλογές που θα κάνετε στην Τοποθεσία δεν θα ισχύουν απαραίτητα για τα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως έχετε παράσχει στη ALCONSOFT, στα πλαίσια άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της ALCONSOFT που λειτουργούν ξεχωριστά.

Η τοποθεσία alconsoft.gr ενδέχεται να αποστέλλει κατά καιρούς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνουν για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή ασφάλειας σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε ή για λόγους επιβεβαίωσης παροχής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από την alconsoft.gr, η επαφή με τον πελάτη αποτελεί φυσικό μέρος της υπηρεσίας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάργηση της εγγραφής σας από αυτήν την αλληλογραφία, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις επαφής που δώσατε στην Τοποθεσία αυτή με μια επίσκεψη στη διεύθυνση alconsoft.gr. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης, πριν να προβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την Τοποθεσία για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας εγγραφής και για να προσαρμόσουμε την Τοποθεσία. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται κατά μοναδικό τρόπο σε σας, και μόνο ένας διακομιστής Web μπορεί να τα διαβάσει στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε σας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να σας παρέχουν τη δυνατότητα να εξοικονομείτε χρόνο. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε μια ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε μέσα σε μια τοποθεσία, το cookie βοηθά την τοποθεσία να ανακαλέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σας στις επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία παράδοσης σχετικού περιεχομένου, διευκολύνει την περιήγηση στην τοποθεσία κ.ο.κ. Όταν επιστρέψετε στην τοποθεσία Web, οι πληροφορίες που δώσατε παλαιότερα μπορούν να ανακληθούν, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τις δυνατότητες της τοποθεσίας που προσαρμόσατε.

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε όμως συνήθως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να έχετε πλήρη εμπειρία των αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων αυτής της τοποθεσίας ή άλλων τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε.

Ισχύς αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση, επικοινωνήστε με την alconsoft.gr

Αλλαγές σ'αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Όταν γίνεται αυτό, θα τροποποιούμε επίσης την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Για ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, θα σας ενημερώνουμε είτε τοποθετώντας μια ευδιάκριτη ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας μας, είτε στέλνοντάς σας απευθείας μια ειδοποίηση. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.

Πληροφορίες επαφής

Τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα στη ALCONSOFT. Εάν πιστεύετε ότι η ALCONSOFT δεν τήρησε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε αμέσως το πρόβλημα.

 

ALCONSOFT ΑΕ
Λ. Μεσογείων 452
153 42 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΛΑΔΑ