Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

ConstrAXION
Δοκιμαστική έκδοση (Demo)
Σχήματα
Πίνακες
Σύνθετα φύλλα
Προϋπολογισμός
Διάφορα
Διαχείριση ΒΔ

ExtrAXION
Μετρήσεις
Κλίμακα
Ειδικές Μετρήσεις
Διάφορα
Multi-user χρήση

 

ConstrAXION

Δοκιμαστική έκδοση (Demo)

 • Γιατί δεν μπορώ να ανοίξω ορισμένα έργα ή να προσθέσω εγγραφές στη δοκιμαστική έκδοση (Demo);

Στη δοκιμαστική έκδοση ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός γκρουπ, άρθρων και  γραμμών στους πίνακες είναι περιορισμένος. Τα πρότυπα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιέχουν μεγάλο αριθμό άρθρων και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να «ανοίξουν» με τη δοκιμαστική έκδοση.

Σχήματα

 • Δεν βλέπω στη λίστα το νέο σχήμα πχ οπλισμού που έβαλα στη βιβλιοθήκη ώστε να το επιλέξω σε επιμέτρηση

Ελέγξτε αν ορίσατε τον τύπο (π.χ. Βέργα ή Πλέγμα) στο σχήμα που καταχωρήσατε. Η επιλογή σχήματος πχ οπλισμού σε πρότυπους πίνακες επιμέτρησης οπλισμών δεν επιτρέπεται αν ο τύπος του σχήματος είναι <χωρίς τύπο>.

 • Πότε να κάνω εισαγωγή σχημάτων με αντικατάσταση υπαρχόντων;

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε σχήματα που όμοια τους υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη και απλά θέλετε να τα αντικαταστήσετε με τυχόν νεώτερη - βελτιωμένη έκδοση τους. Τα εισαγόμενα σχήματα αντικαθιστούν τα υπάρχοντα και καταχωρούνται στις ίδιες θέσεις διατηρώντας τον ίδιο εσωτερικό κωδικό. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνεται η βάση δεδομένων με περιττά στοιχεία.

 • Πότε να κάνω εισαγωγή σχημάτων με δημιουργία νέων;

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή όταν επιθυμείτε να κρατήσετε και τα υπάρχοντα παλαιότερα σχήματα. Τότε όλα τα εισαγόμενα σχήματα θα προστεθούν σε νέες θέσεις και θα αποκτήσουν νέο εσωτερικό κωδικό. Προσοχή αν επαναλάβετε τη διαδικασία περισσότερες φορές τα σχήματα εισάγονται κάθε φορά σε νέες θέσεις και η ΒΔ επιβαρύνεται.

 • Οι οπλισμοί με διαστάσεις φορέα φαίνονται σαν να είναι σχεδιασμένοι μόνο από τη μία πλευρά. Τι ισχύει αν έχω διαφορετικό προσανατολισμό;

Ισχύει ακριβώς ο ίδιος τύπος. Μπορείτε να εξάγετε πρώτα το σχήμα που θέλετε να αλλοιώσετε, να το επανεισάγετε σε νέα θέση και να αλλάξετε τον προσανατολισμό του νέου σχήματος με τη χρήση των κουμπιών αναστροφής του ενσωματωμένου cad εργαλείου.

Πίνακες

 • Γιατί όταν εισάγω φύλλο Excel σε πίνακα του προγράμματος εμφανίζεται στο κελί η φράση «Γενικός Τύπος».

Πιθανώς τα αντίστοιχα κελιά του φύλλου excel έχουν μορφοποίηση αριθμού Γενική. Αλλάξτε στο φύλλο excel την κατηγορία των κελιών από Γενική σε Αριθμό και εισάγετέ το εκ νέου.

 • Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις λεπτομέρειες κελιού που δεν περιέχει παράσταση;

Εάν επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις Λεπτομέρειες ακόμα και σε κελιά που δεν περιέχουν υπολογισμούς, πιέστε F2 για να εισέλθετε σε κατάσταση επεξεργασίας και προσθέστε το σύμβολο ίσον (=) πριν από το περιεχόμενο του κελιού. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε πχ. να κρύψετε εκτός από την παράσταση και το αποτέλεσμα με συνέπεια την πλήρη απόκρυψη του περιεχομένου του κελιού.

 • Κατά την εισαγωγή πίνακα από το Excel ποια στοιχεία μεταφέρονται στο πρόγραμμα;

Κατά την εισαγωγή ενός φύλλου excel στο πρόγραμμα διατηρούνται οι παραστάσεις και οι συναρτήσεις καθώς οι περισσότερες από τις μορφοποιήσεις του. Το στυλ της γραμματοσειράς και οι περισσότερες από τις μορφοποιήσεις του κελιού μεταφέρονται στο πρόγραμμα με τη μορφή που είχαν στο φύλλο Excel. Τα περιγράμματα των κελιών δε μεταφέρονται ενώ δεν υποστηρίζεται η συγχώνευση κελιών.

Σύνθετα επιμετρητικά φύλλα

 • Δυσκολεύομαι να επιλέξω τη δεύτερη παράσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές.  Πως μπορώ να το κάνω;

Προσθέστε κενή γραμμή ανάμεσα στις παραστάσεις και κατόπιν επιλέξτε τη δεύτερη.

 • Εξαφανίστηκε το παράθυρο ορισμού παράστασης. Πώς μπορώ να το επανεμφανίσω;

Το παράθυρο ορισμού παράστασης στα σύνθετα επιμετρητικά φύλλα είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να μετακινηθεί τόσο, ώστε να βγει εκτός του πλαισίου της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή πατήστε Esc ώστε να κλείσει και κατόπιν με διπλό κλικ πάνω στην παράσταση ξανανοίξτε το, οπότε θα επανεμφανισθεί σε νέα θέση κοντά στην παράσταση.

 • Πώς να διαγράψω πίνακα ή παράσταση στο τέλος ενός σύνθετου επιμετρητικού φύλλου;

Για να διαγράψετε έναν πίνακα ή μία παράσταση που βρίσκεται στο τέλος ενός επιμετρητικού φύλλου τοποθετείστε το δείκτη στο τέλος τους και πιέστε enter ώστε να ανοίξετε και άλλες κενές γραμμές. Κατόπιν επιλέξτε τόσο το αντικείμενο του πίνακα ή της παράστασης, όσο και τις επόμενες γραμμές και πιέστε Del.

 • Θέλω να μειώσω τα περιθώρια σε παραστάσεις που καταλαμβάνουν ολόκληρη παράγραφο. Πως μπορώ να το κάνω;

Τα αριστερά και δεξιά περιθώρια δεν μπορούν να μεταβληθούν από τον κανόνα στο πάνω μέρος του επεξεργαστή κειμένου. Μετακινείστε το δείκτη του ποντικιού στο αριστερό ή στο δεξί περιθώριο της ίδιας της παράστασης και όταν η μορφή του δείκτη γίνει ↔ σύρετε δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα.

Προϋπολογισμός

 • Δεν ενημερώνονται τα πεδία δαπάνης σε προϋπολογισμό, ενώ έχω αλλάξει την ποσότητα ή την τιμή μονάδας, τί μπορεί να συμβαίνει;

Για να ενημερωθούν τα υπολογιζόμενα πεδία (γινόμενα, αθροίσματα κλπ) πρέπει ο δείκτης να μετακινηθεί σε κάποια άλλη εγγραφή π.χ. σε άλλο άρθρο. Πιέστε π.χ. το πλήκτρο κάτω βέλος οπότε θα δείτε να ενημερώνονται τόσο η δαπάνη του συγκεκριμένου άρθρου, όσο και τα σύνολα των γκρουπ και του έργου.

Διάφορα

 • Πως είναι δυνατόν να μην γίνεται αλλαγή σελίδας σε κάθε αλλαγή κλάδου κατά την εκτύπωση του ΚΣ επιμέτρησης; 

Κατά την προεπισκόπηση και ενώ βρίσκεσθε σε Προβολή «Full layout» μπορείτε να επέμβετε κατ' ευθείαν στο κείμενο της επιμέτρησης. Διαγράψτε τον πρώτο χαρακτήρα (σημάδι παραγράφου) κάθε σελίδας όπου δεν θέλετε να γίνεται αλλαγή με το πλήκτρο delete. Για να βλέπετε ακριβώς τί διαγράφετε, ενεργοποιείστε την «Εμφάνιση όλων» με κλικ στο κουμπί του επεξεργαστή κειμένου.

 • Γιατί στην εκτύπωση συνοπτικής επιμέτρησης δεν εμφανίζονται οι καταχωρήσεις όλων των επί μέρους αναλυτικών;

Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται συνήθως όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση. Πιθανώς δεν αποθηκεύσατε όλες τις αναλυτικές επιμετρήσεις. Επιλέγοντας την εκτύπωση Συνοπτική επιμέτρηση οι ποσότητες των μη αποθηκευμένων αναλυτικών δεν καταχωρήθηκαν στις αντίστοιχες εργασίες. Αποθηκεύετε πάντα όλες τις αναλυτικές επιμετρήσεις πριν την εκτύπωση.

 • Θέλω να χρησιμοποιήσω ένα έργο ως πρότυπο για τις προμετρήσεις μου. Πως μπορώ να το κάνω;

Καταχωρείστε σε ένα έργο ό,τι επιθυμείτε να περιλαμβάνεται στο πρότυπο έργο. Προϋπολογισμό, χωροταξική οργάνωση (δομικά στοιχεία), ίσως και οργάνωση της προμέτρησης. Κατόπιν «αποθηκεύστε το ως» δίνοντας την περιγραφή που επιθυμείτε για το έργο-πρότυπο ώστε να μπορείτε να το εντοπίζετε εύκολα. Κάθε φορά που επιθυμείτε να προμετρήσετε ένα παρόμοιο έργο θα «αποθηκεύετε ως» το πρότυπο έργο και θα κάνετε τις αλλαγές που είναι αναγκαίες στο νέο αντίγραφο.

 • Πως μπορώ να προσθέσω ένα δομικό στοιχείο κάτω από κάποιο κλάδο χωρίς να χρειάζεται να το μετακινήσω σταδιακά μέσα στο δένδρο;

Αντί να προσθέσετε νέο κλάδο με τον κλασσικό τρόπο κάντε μια «εικονική» μαζική καταχώρηση. Μην δώσετε τίποτα στα όρια από… έως… Το νέο δομικό στοιχείο καταχωρείται κάτω από τον κλάδο στον οποίο βρισκόταν ο δείκτης. Κατόπιν αν θέλετε μετονομάστε τον νέο κλάδο που δημιουργήθηκε.

 • Μπορώ να επικολλήσω αντικείμενο, που έχω αντιγράψει, μετά τη διαγραφή του;

Η επικόλληση ενός αντικειμένου (άρθρου, γκρουπ, σκαριφήματος, παράστασης κλπ) μετά τη διαγραφή του είναι εφικτή τόσο στο τρέχον έργο όσο και σε άλλα έργα μόνον αν δεν έχετε αποθηκεύσει το έργο μετά τη διαγραφή του αντικειμένου. Αυτό συμβαίνει επειδή το αντικείμενο βρίσκεται στη ΒΔ, η οποία δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την αλλαγή. Εάν όμως μετά τη διαγραφή του αντικειμένου, επιλέξετε αποθήκευση, τότε η ΒΔ θα ενημερωθεί και η επικόλληση του αντικειμένου δε θα γίνει. Αν κάνετε και πάλι αντιγραφή του αντικειμένου (από το έργο όπου έχει επικολληθεί) και νέα επικόλληση σε άλλη θέση, τότε η επικόλληση θα γίνει ακόμη και αν δεν έχετε αποθηκεύσει το έργο. Αυτό συμβαίνει επειδή το αντικείμενο βρίσκεται αποθηκευμένο προσωρινά στην κεντρική μνήμη (RAM) του Η/Υ.

 • Γιατί δεν βλέπω τη βοήθεια μέσα από το πρόγραμμα;

Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν το πρόγραμμα βρίσκεται εγκατεστημένο σε άλλο Η/Υ του δικτύου και το τρέχετε από εκεί (πιθανόν μέσω συντόμευσης) και όχι από τον τοπικό σας δίσκο. Το πρόβλημα οφείλεται σε ρυθμίσεις ασφαλείας που απαγορεύουν την πρόσβαση σε αρχεία βοήθειας HTML τα οποία βρίσκονται έξω από τον Η/Υ σας. Για να βλέπετε τη βοήθεια μέσα από το πρόγραμμα, δημιουργήστε στην κύρια υποδιεύθυνση (έξω-έξω) κάποιου τοπικού δίσκου ένα φάκελο με όνομα ConstrAXIONHELP. Από τον Η/Υ από όπου τρέχετε το πρόγραμμα και από το φάκελο ConstrAXION αντιγράψτε το αρχείο βοήθειας ConstrAXION.chm και επικολλήστε το στο φάκελο ConstrAXIONHELP που μόλις δημιουργήσατε στο δίσκο σας. Αν ξανατρέξετε το πρόγραμμα, τότε το αρχείο βοήθειας αναζητείται τοπικά και επομένως εμφανίζεται σωστά.

 • Ο κωδικός αναθεώρησης που πληκτρολογώ δεν υπάρχει.

Εάν ο κωδικός που πληκτρολογήσατε δεν υπάρχει στο αρχείο κωδικών αναθεώρησης, τότε ελέγξτε μήπως ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι λανθασμένος και αναγράφεται διαφορετικά στους πίνακες συντελεστών του ΥΠΕΧΩΔΕ (κενά, τελείες, λατινική και όχι ελληνική γραμματοσειρά κ.λπ.), π.χ. στους πίνακες ΥΠΕΧΩΔΕ ένα άρθρο με τη μορφή οικ….Α, τα Α μπορεί να είναι γραμμένο με λατινικό χαρακτήρα!

 • Πώς μπορώ να μπορώ να εισάγω «φυτευτή» τιμή σε μια νέα εργασία;

Στην περίπτωση δημιουργίας μίας νέας εργασίας μπορείτε να εισάγετε τον πίνακα WPCalcTable_1 που βρίσκεται στο φάκελο Default Data και να πληκτρολογήσετε τις τιμές ανάλυσης της εργασίας ή -αν δεν υπάρχει ανάλυση- να πληκτρολογήσετε απευθείας την τιμή που θέλετε.

 • Όταν εισάγω πρότυπο κείμενο από αρχείο εμφανίζονται «???????».

Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ‘Εισαγωγή από αρχείο’ του επεξεργαστή κειμένου για να εισάγετε πρότυπα κείμενα, θα πρέπει το πληκτρολόγιο να είναι “γυρισμένο” στα ελληνικά (EL).

 • Εισάγω σε μελέτη το νέο οικοδομικό άρθρο ΟΙΚ 10.02 και ο κωδικός αναθεώρησης που έρχεται αυτόματα από τη βιβλιοθήκη είναι ο ΟΙΚ 1103. Είναι λάθος του προγράμματος?

Δεν πρόκειται για λάθος της βάσης δεδομένων του προγράμματος, της οποίας τα στοιχεία είναι  σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά τιμολόγια των εργασιών. Αυτό συμβαίνει επίσης με τα νέα άρθρα οικοδομικών ΟΙΚ 10.01 έως ΟΙΚ  10.07. Οι συντελεστές αναθεώρησης που εκδίδονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τις Οικοδομικές εργασίες ξεκινούν από το άρθρο ΟΙΚ 2101. Για τα βοηθητικά άρθρα δεν  εκδίδονται συντελεστές αναθεώρησης. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση και αποφυγή λαθών κατά την πληκτρολόγηση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των κωδικών αναθεώρησης από λίστα.

 • Στο ΠΚΝΤΜ δεν υπολογίζεται ούτε εκτυπώνεται το νέο άρθρο που πρόσθεσα.

Ενδεχομένως να καταχωρίσατε το άρθρο στον αρχικό προϋπολογισμό ή σε άλλο ΑΠΕ από αυτόν που προσπαθείτε να το υπολογίσετε/εκτυπώσετε.  Οι νέες τιμές προκειμένου να υπολογίζονται/εκτυπώνονται θα πρέπει να έχουν τη μορφή που ορίσατε στο αντίστοιχο πεδίο στα γενικά στοιχεία των ΑΠΕ ή την προεπιλεγμένη γραμμογράφηση της μορφής xΠΝΤ/y (όπου x ο αριθμός του Πρωτοκόλλου και y ο αριθμός τους άρθρου στο Πρωτόκολλο), να καταχωρούνται σε ΑΠΕ και προβαίνετε σε υπολογισμό/εκτύπωσή τους από εκείνον τον ΑΠΕ στον οποίο καταχωρήθηκαν.

 • Εφαρμόζω σύνθετο φίλτρο στη λίστα των εργασιών με βάση την ημερομηνία που τροποποίησα κάποια άρθρα για να τα βρω, αλλά δε μου τα εμφανίζει. Γιατί;

Προφανώς στο προσαρμοσμένο φίλτρο χρησιμοποιείτε τον όρο «ίσο με» και την ημερομηνία της τροποποίησης. Παρόλα αυτά επειδή υπάρχει δίπλα στην ημερομηνία χωρίς να φαίνεται και η ώρα που έγινε η εκάστοτε αλλαγή, το πρόγραμμα δεν σας εμφανίζει κάποιο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήστε τον όρο «μεγαλύτερο από» και στο πεδίο της ημερομηνίας ορίστε μια μέρα πριν την ημέρα που πραγματοποιήσατε τις τροποποιήσεις.

 • Πώς προσθέτω κείμενο σε Τίτλους-Περιγραφές;

Επιλέξτε το μεγεθυντικό φακό στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας ώστε να ‘ανοίξει’ ο Επεξεργαστής Κειμένου.

 • Πώς μπορώ να εκτυπώσω ΑΠΕ σε Α4;

Εξαρτάται από τον driver του εκτυπωτή. Σε ορισμένους υπάρχουν οι επιλογές ‘print document on A4 και ‘scale to fit ‘. Αν όχι μπορείτε να εκτυπώσετε-εξάγετε σε μορφή  pdf και να προχωρήσετε σε περαιτέρω επεξεργασία.

 • Εξάγω μία εκτύπωση σε .pdf και στην επικεφαλίδα της σελίδας φαίνεται σαν να μπερδεύονται κάποιοι χαρακτήρες.

Κατά την εξαγωγή εκτύπωσης σε pdf, στο παράθυρο “Export to pdf”, θα πρέπει το κουτί ελέγχου Embedded fonts να είναι τσεκαρισμένο. 

 • Οι  προτεραιότητες των φακέλων βάσει των οποίων υπολογίζονται τα άρθρα στη Βιβλιοθήκη επηρεάζονται από τις προτεραιότητες που ορίζω για τον υπολογισμό στη μελέτη;

Οι προτεραιότητες των φακέλων που ισχύουν στη βιβλιοθήκη είναι αυτές που ίσχυαν στους υπολογισμούς της τελευταίας μελέτης. Για παράδειγμα αν στην τελευταία υπολογισθείσα μελέτη είχε προτεραιότητα ο φάκελος ‘Εταιρίας ή Οργανισμού’ στον οποίο στο στοιχείο κόστους ΟΙΚ026 (τσιμέντο) είχε τιμή εμπορίου, το άρθρο ΟΙΚ3213 (σκυρόδεμα Β160) στη βιβλιοθήκη θα υπολογίζεται με αυτήν την τιμή και όχι με την επίσημη.

 • Στην ανάλυση κόστους των εργασιών δεν εμφανίζονται ορισμένοι από τους αριθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν λανθασμένη μορφή.

Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις  (regional settings) του σταθμού εργασίας σας. Επιλέξτε ελληνική μορφοποίηση αριθμών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως υποδιαστολή το κόμμα και ως σύμβολο διαχωρισμού των χιλιάδων, την τελεία.

Διαχείριση βάσεων δεδομένων

 • Γιατί δεν είναι δυνατή η ανάκτηση βάσης δεδομένων και εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα ότι η βάση χρησιμοποιείται;

-An exception was made at the server: Exclusive access cannot be obtained because the database is in use
-An exception was made at the server: Cannot drop the database because it is currently in use
Πιθανώς να οφείλεται στο ότι μόλις δημιουργήσατε τη βάση. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα και επαναλάβετε τη διαδικασία.

 • Γιατί δε γίνεται ανάκτηση βάσης δεδομένων που προέρχεται από άλλη εγκατάσταση;

Το πρόβλημα πιθανόν να οφείλεται στο ότι ο υπολογιστής στον οποίο θέλετε να κάνετε την ανάκτηση χρησιμοποιεί Microsoft SQL Server 2005, ενώ η βάση δεδομένων έχει προέλθει από αποθήκευση σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft SQL Server 2008. Το αντίθετο είναι επιτρεπτό.

 • Δε βρίσκω τη διαδρομή αποθήκευσης των φυσικών αρχείων του προγράμματος,  τί συμβαίνει;

Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο υπολογιστών.
-Τα φυσικά αρχεία φυλάγονται πάντα στον Η/Υ όπου είναι ο SQL Server (σε οποιονδήποτε δίσκο του).
-Aν πχ. δώσετε ως διαδρομή C:\... θεωρώντας ως C τον δίσκο του δικού σας Η/Υ τα φυσικά αρχεία της βάσης δεδομένων φυλάγονται στον δίσκο C του Server.

 • Εάν κάνω ανάκτηση βάσης με όνομα που ήδη υπάρχει, τί συμβαίνει;

Αν κάνετε ανάκτηση βάσης δεδομένων και στο όνομα βάσης δώσετε όνομα που ήδη υπάρχει στον SQL Server, τότε η υπάρχουσα βάση δεδομένων αντικαθίσταται από την ανακτώμενη ακόμη και αν τα φυσικά αρχεία ζητηθεί να πάνε σε άλλο δίσκο του Server. Στην περίπτωση αυτή τα παλαιά φυσικά αρχεία διαγράφονται αυτόματα.

 • Πως βρίσκω το όνομα του διακομιστή;

Στην περίπτωση που εγκαταστήσατε τον SQLServer 2005 από το CD του ConstrAXION ή τον «κατεβάσατε» από την ιστοσελίδα της Microsoft το προεπιλεγμένο όνομα του διακομιστή είναι : ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ\SQLEXPRESS. Μπορείτε  να δείτε το όνομα του SQLServer από το εργαλείο Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL Server Management Studio. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το SQL Server Management Studio είτε από το CD του ConstrAXION με Εξερεύνηση είτε από την ιστοσελίδα της Microsoft στη διεύθυνση http://msdn.microsoft.com/el-gr/express/aa718378(en-us).aspx.

ExtrAXION

Μετρήσεις

 • Έχω να κάνω πολλές μετρήσεις σε ένα σχέδιο και θέλω να τις ομαδοποιήσω. Γίνεται;

Προσθέστε ένα ‘Νέο φύλλο μετρήσεων’ ώστε να τις οργανώσετε καλύτερα. Κάντε σε ένα φύλλο τις μετρήσεις των Ηλεκτρολογικών, σε άλλο του κλιματισμού κλπ.

 • Θέλω να μετρήσω πολλά διαφορετικά είδη (τεμάχια) πάνω στο σχέδιο και δυσκολεύομαι να τα ξεχωρίσω. Τι μπορώ να κάνω;

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα επιλογής σχήματος για την επισήμανση των μετρούμενων τεμαχίων. Εκτός δηλαδή από το διαφορετικό χρώμα, η χρήση άλλων σχημάτων επισήμανσης (κύκλος, ρόμβος, τετράγωνο κλπ) διευκολύνει περαιτέρω τη διάκριση μεταξύ των τεμαχίων, που μετρώνται.

 • Έχω αντιγράψει τις μετρήσεις από ένα σχέδιο και τις έχω επικολλήσει σε άλλο, παρ’ όλα αυτά δεν τις βλέπω. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Χρησιμοποιείστε το κουμπί ‘Προσαρμογή στη σελίδα’ προκειμένου να δείτε όλο το σχέδιο και να εντοπίσετε σε ποιο σημείο έχουν επικολληθεί οι μετρήσεις. Επισημαίνεται, ότι θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη θέση του σημείου αναφοράς (0,0). Αν το σημείο αναφοράς των δύο σχεδίων διαφέρει, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επανακαθορίσει τη θέση του στο σχέδιο-στόχο, ΠΡΙΝ δηλαδή την επικόλληση.

 • Έβαλα στον ‘Τύπο υπολογισμού’ μιας μέτρησης την παράσταση R+1,2 αλλά η ποσότητα στην εργασία αντιστοιχεί σε R+2,4. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Μάλλον συνεχίσατε μια μέτρηση με + οπότε ουσιαστικά δημιουργήσατε δύο υπομετρήσεις και  επειδή ο τύπος υπολογισμού εφαρμόζεται σε κάθε υπομέτρηση ξεχωριστά το 1,2 προστέθηκε δύο φορές.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η συνέχεια της μέτρησης έγινε με – το 1,2 φαίνεται σαν να μη λαμβάνεται υπόψη στο τελικό αποτέλεσμα (R1-1,2)-(R2-1,2)=R1-R2 όπου Ri το αποτέλεσμα της κάθε υπομέτρησης.

 • Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης στον προϋπολογισμό έχει την τιμή -1. Γιατί;

Το -1 σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην παράσταση που ορίσατε κατά τη σύνδεση της μέτρησης με τη συγκεκριμένη εργασία.

 • Πώς γίνεται από τη μέτρηση της επιφάνειας ενός δαπέδου να προκύπτει, εκτός από το εμβαδόν, και ο αριθμός των πλακιδίων, προκειμένου να προβώ σε παραγγελία;

Μπορείτε να προσθέσετε μία επί πλέον εργασία στον προϋπολογισμό με περιγραφή «Πλακίδια αριθμός» και μονάδα μέτρησης τεμ. Συνδέστε τη μέτρηση και με την εργασία αυτή, χρησιμοποιώντας κατάλληλο τελεστή για μετατροπή του εμβαδού σε τεμάχια. Στην τιμή μονάδας της εργασίας αυτής δώστε μηδενική τιμή, ώστε να μην επηρεαστεί το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού.

 • Πώς μπορώ να μετρήσω μήκη που δεν φαίνονται πάνω στην κάτοψη αλλά θέλω να συμπεριληφθούν στη μέτρηση όπως πχ. τις κατακόρυφες οδεύσεις σωλήνων για την παράκαμψη δοκών;

Χρησιμοποιείστε το ‘πρόσθετο μήκος’ για να προσθέσετε επιπλέον μήκος στην απόσταση που μετράτε. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης -με επιλεγμένη τη δυνατότητα πρόσθετου μήκους- κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους της απόστασης που μετράτε, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο όπου πληκτρολογείτε το πρόσθετο μήκος που πρέπει να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο κόμβο και δεν φαίνεται στο σχέδιο.

 • Θέλω να μετρήσω πολλά μη συνεχόμενα τμήματα. Πώς θα αποφύγω να διακόπτω και κατόπιν να συνεχίζω κάθε φορά τη μέτρηση;

Πιέζοντας το πλήκτρο Esc μία φορά, η μέτρηση διακόπτεται προσωρινά, οπότε μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο σημείο του σχεδίου για να τη συνεχίσετε. Οριστική διακοπή της μέτρησης γίνεται (εκτός των άλλων) πιέζοντας δύο φορές το Esc.

 • Διέκοψα κατά λάθος μια μέτρηση πριν καν ξεκινήσω. Απαιτείται να τη διαγράψω;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Πατήστε το κουμπί ‘Συνέχιση μέτρησης (+)’ και μετρήστε κανονικά αυτό που θέλατε εξαρχής.

 • Έχω μετρήσει ένα μεγάλο και πολύπλοκου σχήματος χώρο και διαπιστώνω ότι έχω κάνει κάποιο λάθος . Πως μπορώ να αποφύγω να ξανακάνω τη μέτρηση από την αρχή.

Επιλέξτε την polyline και μετακινήστε τους κόμβους της. Μπορείτε επίσης με δεξί κλικ, να εμφανίσετε μενού συντόμευσης με τις επιλογές «Προσθήκη κόμβου» και «Αφαίρεση κόμβου». Με κλικ πάνω σε κάποιο σημείο, στην περίμετρο του πολύγωνου ή της πολυγωνικής γραμμής, εισάγετε έναν κόμβο στην θέση αυτή. Κατόπιν, μπορείτε να μετακινήσετε τον κόμβο και να δείτε την μεταβολή που επέρχεται. Ομοίως μπορείτε να αφαιρέσετε κόμβο.

 • Πώς μπορώ να αφαιρέσω τα ‘ανοίγματα’ σε κάτοψη;

Επιλέξτε ‘Συνέχιση μέτρησης (αφαίρεση)’ εφ’ όσον θέλετε να αφαιρέσετε το εμβαδόν περιοχών από επιφάνειες που έχετε ήδη σχεδιάσει. Οι επιφάνειες που αφαιρείτε από τη μέτρησή σας επισημαίνονται πάνω στο σχέδιο με διαγράμμιση, ενώ το περίγραμμα κατακόρυφη προβολή των αφαιρούμενων περιοχών με διακεκομμένες γραμμές.

 • Πώς μπορώ να μετρήσω σε κάτοψη την επιφάνεια τοίχου που κλείνει στο πάνω μέρος του με κεκλιμένη στέγη;

Επιλέξτε «κάθετα στο σχέδιο» όταν θέλετε να μετρήσετε επιφάνεια που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο επίπεδο, που απεικονίζεται στο σχέδιο. Εάν το ύψος είναι μεταβαλλόμενο, αφήστε κενό το πεδίο ενιαίο ύψος, και πιέστε Συνέχεια. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στους κόμβους, εμφανίζεται στην οθόνη παράθυρο όπου μπορείτε να ορίσετε το ύψος της επιφάνειας που θέλετε να μετρήσετε στο συγκεκριμένο σημείο.

 • Έχω μετρήσει τα δάπεδα και δε θέλω να ξανακάνω την ίδια δουλειά για τις οροφές. Τι μπορώ να κάνω;

Στην έκδοση Pro μπορείτε απλά να συνδέσετε τη μέτρηση και με τις δύο εργασίες του προϋπολογισμού. Στην έκδοση Standard κάθε μέτρηση επιτρέπεται να συνδεθεί με μία μόνο εργασία του προϋπολογισμού συνεπώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να αναπαράγετε τη μέτρηση του δαπέδου και κατόπιν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία του αντιγράφου όπως πχ. την περιγραφή σε «Οροφή», το χρώμα του layer κλπ. Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τελεστή για την προσαύξηση ή μείωση του αποτελέσματος σε σχέση με εκείνο της αρχικής μέτρησης.

 • Μπορώ να ξεκινήσω τις μετρήσεις μου κατ’ ευθείαν από τις εργασίες του προϋπολογισμού;

Ενώ βρίσκετε στην εργασία του προϋπολογισμού που θέλετε να μετρήσετε, πιέστε το κουμπί Μ ‘Νέα μέτρηση’. Επιλέξτε στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που εμφανίζεται, το σχέδιο από τη λίστα των σχεδίων που έχετε προσθέσει και στα δεξιά το είδος της μέτρησης που θέλετε να κάνετε και πιέστε ΟΚ. Αυτόματα ανοίγει το σχέδιο που επιλέξατε και το αντίστοιχο παράθυρο για να μετρήσετε.

 • Πώς μπορώ να δω τι έχω μετρήσει και τι έχω ξεχάσει να συμπεριλάβω σε μια εργασία;

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη μέτρηση μιας εργασίας ανοίγει αυτόματα το σχέδιο προέλευσης της και από τα layers των μετρήσεων φαίνονται ενεργοποιημένα όλα εκείνα που αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό εργαλείο «Επισήμανση μετρημένης περιοχής», με το οποίο μαρκάρετε πάνω στο σχέδιο τις περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθεί οι επιμετρήσεις.

Κλίμακα

 • Πότε πρέπει να καθορίζω κλίμακα στο σχέδιο;

Ο ορισμός της κλίμακας πρέπει να γίνεται ανά σχέδιο και απαραιτήτως πριν αρχίσετε τις μετρήσεις. Η κλίμακα έχει νόημα ΜΟΝΟ στην περίπτωση αρχείων εικόνων, καθώς και σε διανυσματικά σχέδια που έχουν σχεδιασθεί (ΟΧΙ ΤΥΠΩΘΕΙ) σε κλίμακα διάφορη του 1:1.

 • Όρισα τη κλίμακα, έστρεψα και οριζοντίωσα το σχέδιο αλλά τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι λανθασμένα . Γιατί;

Περιστρέψτε το σχέδιο πριν ορίσετε την κλίμακα. Εκ των υστέρων περιστροφή ή/και οριζοντίωση δεν επιτρέπεται.

 • Κατά το σκανάρισμα το σχέδιο «τεντώθηκε» κατά τη μία κατεύθυνση. Τι μπορώ να κάνω;

Ορίστε την κλίμακα και κατά τους δύο άξονες Χ και Ψ. Καλιμπράρετε πρώτα κατά τη μία διάσταση, κλείστε το παράθυρο και στη συνέχεια ξανανοίξτε το για να ορίσετε την κλίμακα και κατά την άλλη διάσταση.

Ειδικές Mετρήσεις

 • Τι είδους μετρήσεις μπορώ να συμπεριλάβω στις Ειδικές μετρήσεις της Βιβλιοθήκης;

Οι προσαρμοσμένοι τύποι μετρήσεων σας επιτρέπουν να καλύψετε ειδικές περιπτώσεις, που δεν αντιμετωπίζονται από τους τέσσερις βασικούς τύπους μετρήσεων, εισάγοντας κατάλληλες παραμέτρους και τύπους υπολογισμού που επηρεάζουν το πρωτογενές αποτέλεσμα της μέτρησης. Σημειώνεται, ότι οι παράμετροι που υπεισέρχονται στις ειδικές μετρήσεις μπορεί είτε να πληκτρολογούνται, είτε να επισημαίνονται επάνω στο σχέδιο. Για παράδειγμα, μία ειδική μέτρηση μπορεί να είναι αυτή οπλισμών πλάκας όπου στους υπολογισμούς υπεισέρχεται το πλάτος της πλάκας -που μετριέται επί του σχεδίου- και η μεταξύ τους απόσταση.

 • Το πρόγραμμα δεν μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω το σύμβολο R ως παράμετρο μιας Ειδικής μέτρησης. Γιατί;

Οι χαρακτήρες R, L, A και P1, P2,…Pν δεν είναι αποδεκτοί ως κωδικοί παραμέτρων διότι χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και των γενικών παραμέτρων αντίστοιχα.

 • Θέλω να δημιουργήσω σενάρια κοστολόγησης αλλάζοντας κάποια σταθερά μεγέθη. Πώς μπορεί να με διευκολύνει το ExtrAXION;

Χρησιμοποιείστε τις παραμέτρους βιβλιοθήκης όταν έχετε κάποια σταθερά μεγέθη, τα οποία θέλετε να είναι εύκολο να αλλαχθούν άμεσα, με μια κίνηση. Σε κάθε έργο οι τιμές μπορούν να αλλάξουν με χρήση του κουμπιού ‘Τιμές παραμέτρων έργου’. Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα, με απλή αλλαγή της τιμής πχ. μίας μόνο παραμέτρου όπως το ύψος ορόφου και επαναϋπολογισμό του έργου, να δημιουργηθούν διαφορετικά σενάρια κοστολόγησης.

Διάφορα

 • Τι περιορισμούς έχει η δοκιμαστική (trial) έκδοση?

Ο μόνος λειτουργικός περιορισμός της δοκιμαστικής (trial) έκδοσης είναι ότι από τα διανυσματικά αρχεία υποστηρίζονται μόνο εκείνα τύπου dxf καθώς και αρχεία εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δοκιμαστική έκδοση για 30 ημέρες με την προϋπόθεση ότι είστε συνδεδεμένοι στο internet.

 • Το αρχείο dwg που εισάγω περιέχει διάφορα σχέδια (κατόψεις ορόφων, όψεις) και δυσκολεύομαι στη διαχείριση του. Τι μπορώ να κάνω;

Επεξεργαστείτε το αρχείο με το πρόγραμμα CAD που χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τα επιμέρους σχέδια σε διαφορετικά αρχεία και εισάγετε τα στο ExtrAXION ως ξεχωριστά σχέδια.  Με τη μέθοδο αυτή δεν απαιτείται συνεχές zoom in – out και κατά την τεκμηρίωση η επισήμανση των αναλυόμενων περιοχών στην κλείδα είναι περισσότερο εποπτική.

 • Διέγραψα το φύλλο μετρήσεων ενός σχεδίου και αυτό εξαφανίστηκε. Πώς μπορώ να το επαναφέρω;

Όταν διαγράφετε όλα τα φύλλα μετρήσεων ενός σχεδίου ναι μεν παύει να φαίνεται στο tab ‘Σχέδια’ αλλά στην πραγματικότητα δεν διαγράφεται από τη Βάση Δεδομένων του έργου. Για να ξαναεμφανίσετε το σχέδιο πατήστε ‘Νέο φύλλο μετρήσεων’ και επιλέξτε το από τη λίστα που εμφανίζεται.

 • Πώς μπορώ να εξάγω στο excel μόνο ορισμένες στήλες από τον πίνακα εργασιών;

Κατ’ αρχήν χρησιμοποιήστε την επιλογή ‘απόκρυψη στήλης’ ή σύρετε την επικεφαλίδα της στήλης προς τα κάτω προκειμένου η επιλεγμένη στήλη να κρυφτεί. Σε περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε κάποια στήλη χρησιμοποιήστε τον ‘Επιλογέα στήλης’ κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε τίτλο στον πίνακα εργασιών. Στο κάτω δεξί τμήμα της λίστας εμφανίζεται ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει όλες τις κρυμμένες στήλες. Σύροντας αυτήν που επιθυμείτε πάνω στη λωρίδα των επικεφαλίδων εμφανίζεται και πάλι. Μπορείτε επιπλέον να εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο στο περιεχόμενο των στηλών ή να ταξινομήσετε το περιεχόμενο τους. Επιλέξτε ‘Εξαγωγή στοιχείων φόρμας’, οπότε ο πίνακας εξάγεται ακριβώς με τη μορφή που βλέπετε στην οθόνη.

 • Τα σχέδια XREFs βρίσκονται σε περισσότερους από έναν φακέλους. Τι πρέπει να επιλέξω στο αντίστοιχο πεδίο του παραθύρου ‘Στοιχεία σχεδίου’;

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας φάκελοι όπου βρίσκονται τα αρχεία σχεδίων XREFs επιλέξτε τους όλους. Ο διαχωρισμός τους γίνεται με το σύμβολο ‘;’ (ελληνικό ερωτηματικό).

 • Θέλω να κάνω κοστολόγιο ενός έργου αλλά δεν θέλω (ή δεν γίνεται) να μετρήσω τα πάντα πάνω στο σχέδιο. Τι μπορώ να κάνω;

Με το κουμπί ‘Νέα μέτρηση εκτός σχεδίων’ μπορείτε να καταχωρίσετε μία μέτρηση που δεν θα ανήκει σε κανένα από τα σχέδια του έργου, αλλά θα συνυπολογισθεί στις ποσότητες του προϋπολογισμού. Ορίστε την Περιγραφή, την Κατηγορία, το Χρώμα, τη ΜΜ και την ποσότητα, που επιθυμείτε και συνδέστε τη με την εργασία του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί.

 • Όταν κάνω εισαγωγή προϋπολογισμού από το excel όλες οι ομάδες τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο;

Η ιεραρχία των διαφόρων γκρουπ του προϋπολογισμού ορίζεται εκ των υστέρων με τη χρήση των ειδικών κουμπιών για μετακίνηση προς τα αριστερά και δεξιά. Επιπλέον το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της σειράς των γκρουπ και των άρθρων μετά την εισαγωγή τους με drag & drop.

 • Σε περίπτωση που δεν έχω scanner πώς μπορώ να εισάγω το σχέδιο στο πρόγραμμα για να κάνω μετρήσεις;

Χρησιμοποιείστε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφήστε το σχέδιο όσο το δυνατόν λιγότερο προοπτικά για μεγαλύτερη ακρίβεια. Μεταφέρετε τη φωτογραφία στον υπολογιστή και ανοίξτε την από το πρόγραμμα. Περιστρέψτε και οριζοντιώστε το σχέδιο αν απαιτείται, ορίστε την κλίμακα με βάση μία διάσταση και ξεκινήστε τις μετρήσεις.

 • Πώς μπορώ να ξεχωρίσω τα σχέδια μελέτης από τα σχέδια υλοποίησης;

Τα σχέδια ενός έργου αποθηκεύονται όλα μαζί, για τη μελέτη και για τη φάση της κατασκευής. Για να τα ξεχωρίζετε ονομάστε κατάλληλα τα σχέδια της μελέτης και της υλοποίησης με χρήση του κουμπιού ‘Στοιχεία σχεδίου’, ώστε να μπορείτε να τα φιλτράρετε στον πίνακα των εργασιών ή των μετρήσεων.

Multi-user χρήση

 • Δε μπορώ να μετρήσω σε σχέδιο που έχει ανοιχτό κάποιος άλλος χρήστης. Δε γίνεται να δουλέψουμε ταυτόχρονα;

Φυσικά και μπορείτε αρκεί να εργάζεσθε σε διαφορετικό φύλλο μετρήσεων. Δημιουργείστε, λοιπόν, ένα νέο φύλλο πατώντας ‘Νέο φύλλο μετρήσεων’ και μετρήστε ελεύθερα ότι θέλετε.

 • Δουλεύω ταυτόχρονα με έναν συνάδελφο στο ίδιο έργο αλλά δε βλέπω τις αλλαγές που κάνει. Γιατί;

Πατήσετε το κουμπί ‘Ανανέωση έργου’ για να δείτε τις αλλαγές. Η ανανέωση γίνεται αυτόματα σε ορισμένες περιπτώσεις πχ. όταν πατάτε το κουμπί ‘Προϋπολογισμός’,  προσθέτετε νέο φύλλο εργασιών, κάνετε ‘επαναϋπολογισμό’.