Επιμετρήσεις-Προμέτρηση

Το πρόγραμμα ConstrAXION-Επιμετρήσεις αποτελεί το ιδανικό εργαλείο σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων για τα τεχνικά έργα. Οι πρότυποι επιμετρητικοί πίνακες και τα έτοιμα σκαριφήματα της βιβλιοθήκης, που συνοδεύουν το πρόγραμμα, επιταχύνουν δραστικά την διαδικασία σύνταξης τόσο των προμετρήσεων όσο και των αναλυτικών επιμετρήσεων, η επαγγελματική εμφάνιση των οποίων, διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο από την επιβλέπουσα αρχή.

Το ConstrAXION - Επιμετρήσεις αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για: κατασκευαστές, εργολάβους, τεχνικές εταιρίες που κατασκευάζουν δημόσια ή ιδιωτικά έργα, μελετητές, κοστολόγους, προμετρητές και τεχνικές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οφέλη

Με το πρόγραμμα ConstrAXION Επιμετρήσεις μεθοδεύεται η χρονοβόρα διαδικασία των αναλυτικών επιμετρήσεων και επιτυγχάνεται:

 • Ταχύτατη σύνταξη της αναλυτικής επιμέτρησης.
 • Σημαντική μείωση του χρόνου επανέκδοσης μιας επιμέτρησης σε περίπτωση αλλαγής επί μέρους στοιχείων.
 • Ελαχιστοποίηση της παράλειψης εργασιών που λησμονούνται συχνά, όπως αναμονές οπλισμών, σοβατεπιά κλπ.
 • Εξάλειψη του φαινομένου όπου ποσότητες εργασιών, για τις οποίες έχουν γίνει υπολογισμοί, να μην ενσωματώνονται τελικά στις επιμετρήσεις.
 • Αλληλεξάρτηση των επιμετρητικών στοιχείων συνδεδεμένων εργασιών έτσι ώστε τα αποτελέσματα να παραμένουν σωστά ακόμα και στην περίπτωση διαφοροποίησης κάποιας από τις επί μέρους εργασίες.
 • Άψογη εμφάνιση των αποτελεσμάτων, με προφανή συνέπεια την ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο από την επίβλεψη.

Το ConstrAXION-Επιμετρήσεις διευκολύνει ιδιαιτέρως και κατά το στάδιο της προμέτρησης με την:

 • Άριστη μεθόδευση της όλης διαδικασίας με την χρήση των πρότυπων επιμετρητικών πινάκων.
 • Οργάνωση του έργου σε δομικά στοιχεία με βάση την χωροταξική ανάλυση του, που αφ’ ενός μεν διευκολύνει σημαντικά τις παραγγελίες υλικών σε κάθε φάση, αφ’ ετέρου δε δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των πληρωμών των υπεργολάβων σε σχέση με τις προμετρημένες ποσότητες. 

Πως υλοποιούνται τα παραπάνω; 

 • με την αυτόματη καταχώριση-αντιστοίχιση των επιμετρούμενων ποσοτήτων στις εργασίες του προϋπολογισμού μέσω των προτύπων πινάκων.
 • με την αυτόματη προειδοποίηση από το πρόγραμμα για την μη καταχώριση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών στις αντίστοιχες εργασίες.
 • με την υπενθύμιση μέσα από τους πρότυπους πίνακες και τα σχήματα-τύπους για τις αναμονές οπλισμών, τα εξαρτήματα των κουφωμάτων κλπ.
 • με την δυνατότητα παρέμβασης τόσο στη μορφή όσο και στο ίδιο το περιεχόμενο της τελικής εκτύπωσης.
 • με τη δυνατότητα υπολογισμού της ποσότητας περισσότερων εργασιών -με μια κίνηση 

Πλεονεκτήματα

Η εισαγωγή των επιμετρητικών στοιχείων γίνεται με τη χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων επεξεργασίας κειμένου, πινάκων και σκαριφημάτων. 

 • Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με το Excel. Είναι δυνατή η εισαγωγή τόσο του προϋπολογισμού του έργου, όσο και υπαρχόντων επιμετρητικών πινάκων σε μορφή φύλλων Excel, με διατήρηση παράλληλα των τύπων και της μορφοποίησης κάθε φύλλου.
 • Ο χειρισμός των επιμετρητικών πινάκων είναι παρόμοιος με το Excel. Είναι ενσωματωμένες σχεδόν όλες οι συναρτήσεις που υπάρχουν στο Excel με την ίδια ονοματολογία και σύνταξη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αξιοποίηση του προγράμματος με την ελάχιστη δυνατή εκπαίδευση. Επί πλέον, οι συναρτήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τους πίνακες και στις απλές παραστάσεις των επιμετρητικών φύλλων.
 • Τα αποτελέσματα των πράξεων μπορούν να αναγράφονται αυτόματα και ολογράφως για την καλύτερη εμφάνιση και αξιοπιστία των εκτυπωμένων στοιχείων.
 • Σε όλες τις παραστάσεις των επιμετρητικών φύλλων καθώς και στα κελιά των πινάκων δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης τόσον του αριστερού τμήματος της παράστασης όσον και του αποτελέσματος.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού παραμέτρων για την καταχώριση σταθερών μεγεθών, που επαναλαμβάνονται στην επιμέτρηση, οι οποίες μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την δημιουργία σεναρίων κοστολόγησης. Με απλή αλλαγή της τιμής μιας μόνον παραμέτρου πχ. ύψος ορόφου, αναμονές οπλισμών, βάθος εκσκαφής, πάχος μόνωσης, γίνεται άμεση αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων.
 • Έτοιμη βιβλιοθήκη – τυπολόγιο, που περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα, οπλισμούς, υποστυλώματα, δοκούς, πέδιλα, τοίχους αντιστήριξης, τάφρους, διατομές, αγωγούς, δεξαμενές κλπ.
 • Έτοιμοι πίνακες-πρότυπα για την άμεση αξιοποίηση του προγράμματος ακόμα και από μη ειδικευμένο προσωπικό. Πίνακες οπλισμού, σκυροδεμάτων, εκσκαφών, κουφωμάτων, σωληνώσεων, θερμαντικών σωμάτων, καλωδίων κλπ.
 • Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων SQL Server της Microsoft και δίνεται η δυνατότητα είτε αυτόνομης λειτουργίας, σε έναν υπολογιστή είτε σε δίκτυο, με αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).