ExtrAXION

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ V6 !

 

Το ExtrAXION υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό τύπων αρχείων και δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης μέτρησης, με μεγάλη ακρίβεια μήκους, επιφάνειας, όγκου και τεμαχίων από διανυσματικά αρχεία - CAD (dwg, dxf, dgn, dwf κ.ά.), αρχεία pdf, αλλά και από αρχεία εικόνων – «σκαναρισμένα» σχέδια (bmp, gif, jpg κ.ά.).
Για την ολοκλήρωση της κοστολόγησης τα αποτελέσματα των προμετρήσεων καταχωρούνται στον προϋπολογισμό του έργου και μπορούν να εξαχθούν από το ExtrAXION σε πίνακες τύπου Excel ή στους ειδικούς πίνακες της ALCONSOFT για περαιτέρω επεξεργασία.
Με τη σύνταξη των προμετρήσεων μέσω του ExtrAXION επιταχύνεται σημαντικά η κοστολόγηση νέων κατασκευών ή ανακαινίσεων και αυξάνεται η δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων προσφορών. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των επιμετρήσεων, τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ειδικά φύλλα τεκμηρίωσης ή εξάγονται στο Excel ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από τους φορείς του κυρίου του έργου.
Το ExtrAXION μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με το ConstrAXION, τη σουίτα προγραμμάτων διαχείρισης έργων της ALCONSOFT, οπότε τα στοιχεία των επιμετρήσεων να εντάσσονται άμεσα στον προϋπολογισμό μελέτης, σε συνοπτικές επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ κλπ.

Οφέλη

Με το πρόγραμμα ExtrAXION επιτυγχάνεται:

 • Άριστη μεθόδευση της διαδικασίας προμετρήσεων από τεχνικά σχέδια μέσω πολλών εναλλακτικών τρόπων μέτρησης.
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τον έλεγχο προμετρήσεων και επιμετρήσεων.
 • Πλήρης τεκμηρίωση των επιμετρήσεων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με έτοιμα πρότυπα φύλλα τεκμηρίωσης, στα οποία φαίνεται η ανάλυση πχ. των εμβαδών σε επί μέρους σχήματα με τις διαστάσεις τους πάνω στο σχέδιο, οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι εργασίες του προϋπολογισμού που συσχετίζονται με τις μετρήσεις κλπ.
 • Μεγάλη ακρίβεια, με τη χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων ζουμ, μεγεθυντικού φακού, έλξης στα αντικείμενα κλπ.
 • Καταχώριση των μετρήσεων κάθε σχεδίου σε ξεχωριστά layers, ώστε να είναι σαφείς και εμφανείς και να μη λησμονούνται ή επαναλαμβάνονται στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί.
 • Σύνδεση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με μία ή και περισσότερες εργασίες του προϋπολογισμού του έργου και άμεση εποπτεία των ποσοτήτων κάθε εργασίας συνολικά και ανά σχέδιο. Ο εντοπισμός, η μετάβαση και η επεξεργασία μιας μέτρησης γίνεται άμεσα από τον προϋπολογισμό, με ένα κλικ.
 • Συγκέντρωση όλων των επιμετρητικών δεδομένων του έργου. Με τον τρόπο αυτό τα διάφορα αρχεία σχεδίων, επιμετρήσεων, τα φωτοαντίγραφα των κατόψεων, όψεων κλπ. αντικαθίστανται από ένα «ηλεκτρονικό» αρχείο εύχρηστο και άμεσα προσπελάσιμο.
 • Δημιουργία σεναρίων κοστολόγησης. Με απλή αλλαγή της τιμής πχ. μίας μόνο παραμέτρου της βιβλιοθήκης -όπως το ύψος ορόφου- τα αποτελέσματα των προμετρήσεων προσαρμόζονται ανάλογα.
 • Κάλυψη ειδικών αναγκών που δεν αντιμετωπίζονται από τους τέσσερις βασικούς τύπους μετρήσεων με τη χρήση προσαρμοσμένων τύπων μετρήσεων, που καταχωρούνται στη βιβλιοθήκη του προγράμματος και καθορίζονται ελεύθερα από τον χρήστη. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ειδικών παραμέτρων για κάθε προσαρμοσμένη μέτρηση. Οι τιμές τους μπορούν είτε να πληκτρολογούνται είτε να προκύπτουν από επισήμανση πάνω στο σχέδιο.
 • Εξοικονόμηση χαρτιού και μελάνης, καθώς αποφεύγεται η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή πλήθους σχεδίων, που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη φάση της προμέτρησης.
   

Μετρήστε με ένα 'κλικ':

 • Μήκη ευθυγράμμων τμημάτων, ενιαίων (polyline) ή μεμονωμένων με επισήμανση επί του σχεδίου ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Μήκη καμπύλων γραμμών με επισήμανση επί του σχεδίου ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Επιφάνειες στο επίπεδο του σχεδίου αλλά και επιφάνειες κάθετα στο σχέδιο ορίζοντας ελεύθερα το ύψος (ενιαίο ή μεταβαλλόμενο ανά σημείο πχ μέτρηση σε κάτοψη επιφάνειας τοίχου που «κλείνει» στο πάνω μέρος του με κεκλιμένη στέγη).
 • Επιφάνειες στο επίπεδο του σχεδίου με επισήμανση τεμαχίων επί του σχεδίου, κοινής ή και διαφορετικής επιφάνειας, καθώς και με αυτόματη μέτρηση των όμοιων μπλοκ.
 • Όγκο από επιφάνειες που βρίσκονται πάνω στο σχέδιο (με ενιαίο ή μεταβλητό ύψος).
 • Όγκο από γραμμικά στοιχεία, επισημαίνοντας επί του σχεδίου το μήκος τους και ορίζοντας ελεύθερα τις άλλες δύο διαστάσεις (πλάτος, ύψος- πχ μέτρηση όγκου σκάμματος τοποθέτησης σωλήνα σε κάτοψη).
 • Όγκο με επισήμανση τεμαχίων επί του σχεδίου κοινού ή και διαφορετικού όγκου, καθώς και με αυτόματη μέτρηση των όμοιων μπλοκ.
 • Τεμάχια με ελεύθερη επισήμανση πάνω στο σχέδιο ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Τεμάχια με αυτόματη μέτρηση όμοιων μπλοκ.

 

Νέες δυνατότητες:

  

ΕΚΔΟΣΗ V6

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 5 είναι οι ακόλουθες:

Νέα εργαλεία και λειτουργικότητα

Βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (Interface)

 • Νέο κεντρικό μενού με κύριες καρτέλες. Κατάλληλα περιγραφικά εικονίδια έχουν προστεθεί σε όλες τις επιλογές των μενού (Γραμμές εργαλείων, μενού που εμφανίζονται με δεξί κλικ κλπ.).

 
 • Δυνατότητα αλλαγής της εμφάνισης επιλέγοντας από πολλές προκαθορισμένες χρωματικές αποχρώσεις.

 
 • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα απαγκίστρωσης και μετακίνησης (“undock”) των καρτελών μετρήσεων και προϋπολογισμού και την μετακίνηση τους σε άλλη οθόνη ή σε άλλο σημείο της τρέχουσας οθόνης.
 

Πάχος τοίχου – offset

 •  Είναι πλέον διαθέσιμος ένας νέος τύπος γραμμών με πλάτος καθορίσιμο από το χρήστη και που φαίνεται πάντα υπό κλίμακα. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη εποπτεία κατά τη μέτρηση τοίχων που γεμίζουν με επίσης καθορίσιμη από το χρήστη διαφάνεια. Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάζουν -χρησιμοποιώντας ως κύριες- αριστερές, δεξιές ή μεσαίες γραμμές με έλξη πάνω στις υπάρχουσες γραμμές του σχεδίου-υποβάθρου για να μετρήσουν τοίχους.
 • Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί κάτι σε σχετική απόσταση από τοίχους (offset). Για παράδειγμα η μέτρηση και ο υπολογισμός της επίχωσης γύρω από ένα κτήριο.
 • Οι εσωτερικές και εξωτερικές πλευρές των τοίχων ή ο όγκος της επίχωσης μπορούν να υπολογιστούν εύκολα χρησιμοποιώντας τις νέες παραμέτρους αποτελεσμάτων (RL, RR, AL, AR, LL, LR).
 

Δυνατότητα διάσπασης και χειρισμού των επί μέρους στοιχείων των μετρήσεων όπως σχήματα και πλευρές πάνω στο σχέδιο.

 • Αντιγραφή ή μετακίνηση ολόκληρων σχημάτων ή πλευρών μιας μέτρησης σε μια νέα ή προϋπάρχουσα μέτρηση με σκοπό τη σύνδεση τους με μία διαφορετική εργασία.
  Παράδειγμα: Αποφασίσθηκε, μετά την αρχική σχεδίαση, ένας από τους τοίχους ενός δωματίου, να κατασκευασθεί από σκυρόδεμα αντί με τούβλα. Η πλευρά από σκυρόδεμα μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη μέτρηση, που είναι συνδεδεμένη με την εργασία σκυροδέματος.
 • Διάσπαση μιας μέτρηση μήκους ή επιφάνειας στα επί μέρους τμήματα της, με αυτόματη δημιουργία περισσότερων μετρήσεων (μία ανά σχήμα) με σκοπό κάθε μία από αυτές, να συνδεθεί με διαφορετικές εργασίες.
  Παράδειγμα: Στο αρχικό σχέδιο, όλα τα πατώματα ενός δικηγορικού γραφείου θα επενδύονταν με κεραμικά πλακάκια. Αργότερα αποφασίστηκε τα πατώματα των γραφείων των εταίρων να επενδυθούν με ξύλο, ενώ εκείνου του Διευθύνοντος, με μάρμαρο. Η αρχική μέτρηση των δαπέδων μπορεί να διασπαστεί και οι αυτόματα δημιουργηθείσες μετρήσεις των γραφείων με το ξύλινο δάπεδο και το μαρμάρινο, μπορούν να συνδεθούν με τις σχετικές εργασίες του προϋπολογισμού.
 

Αυτόματη μέτρηση μπλοκ που περιλαμβάνουν συγκεκριμένο κείμενο

 • Η αυτόματη μέτρηση αντικειμένων μπορεί να γίνει ανά μπλοκ, με βάση κείμενο ή και με συνδυασμό των δύο.
  Παράδειγμα: Βάνες που έχουν εισαχθεί ως μπλοκ σε ένα σχέδιο, μπορούν να μετρηθούν αυτόματα με επιλογή το αντίστοιχου μπλοκ. Αν οι χρήστες επιθυμούν να μετρήσουν μόνο εκείνες που είναι διαστάσεων 3/4”, μπορούν επιλέξουν: το αντίστοιχο μπλοκ ΚΑΙ το κείμενο 3/4”.
 

Λειτουργία αναίρεσης (Undo)

 • Βελτιωμένη δυνατότητα αναίρεσης: Δυνατότητα αναίρεσης ενεργειών στο σχέδιο πηγαίνοντας πολλά βήματα πίσω.
 • Οι αλλαγές στις μετρήσεις μπορούν να αναιρεθούν ακόμη και αν αυτές έχουν ολοκληρωθεί, εφ’ όσον το σχέδιο παραμένει ανοιχτό στο ExtrAXION.
 

Νέα γρήγορα βήματα και συντομεύσεις

 Άμεσος εντοπισμός μέτρησης

 •  Εντοπίστε ταχύτατα μετρήσεις στην καρτέλα του προϋπολογισμού ή των μετρήσεων με διπλό κλικ σε μια μέτρηση πάνω στο σχέδιο. Γίνεται κύλιση στη σχετική γραμμή και η μέτρηση επισημαίνεται.
 

Μετακίνηση / Αντιγραφή μετρήσεων σε άλλη εργασία.

Μετακινήστε ή απλά αντιγράψτε τις επιλεγμένες μετρήσεις, στην καρτέλα Προϋπολογισμού, σε μια άλλη εργασία με μόλις 2 κλικ. Παραδείγματα:

 • Μετακίνηση: Αντικαταστήστε το αρχικό υλικό των δαπέδων με κάποιο άλλο, μετακινώντας τη μέτρηση σε άλλη εργασία δαπέδου.
 • Αντιγραφή: Πάρτε τις μετρήσεις δαπέδων από την εργασία «ξύλινα δάπεδα» και αντιγράψτε τες σε εκείνη της «τσιμεντοκονίας», που βρίσκεται από κάτω ώστε να έχετε ξεχωριστές μετρήσεις για τις δύο εργασίες. (Η δυνατότητα αυτή υπάρχει συμπληρωματικά στη σύνδεση μιας μέτρησης με πολλές εργασίες).
 

Επεξεργασία πολλαπλών μετρήσεων

Επί πλέον μέθοδοι επεξεργασίας των επιλεγμένων μετρήσεων (ακόμα και εκείνων που έχουν επιλεγεί από διαφορετικές εργασίες ή σχέδια) για την αλλαγή της περιγραφής, του χρώματος και του πάχους της γραμμής:

 • Περιγραφή: μέσω αυτόματων αλγόριθμων με χρήση των διαθέσιμων πεδίων και συναρτήσεων τύπου excel. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν κανόνες ταχείας μετονομασίας των μετρήσεων, κατά βούληση.
 • Χρώμα και πάχος γραμμής: με δυνατότητα συμπλήρωσης προς τα κάτω (fill-down).
 

Εύρεση εργασιών μέτρησης

 • Από τη καρτέλα των μετρήσεων, άμεση μετάβαση στις εργασίες με τις οποίες είναι συνδεμένη η τρέχουσα μέτρηση. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δουν γρήγορα λεπτομέρειες (εργασίες και συναρτήσεις), να επεξεργαστούν, προσθέσουν ή αφαιρέσουν εργασίες ακόμη και σε σχέδια που δεν είναι ανοικτά στο ExtrAXION
 

Πλήκτρο Delete

 • Εκτός από το κουμπί “Διαγραφή” X στις γραμμές εντολών ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί κατευθείαν το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου.
 

Άλλες δυνατότητες και βελτιώσεις

Διακρισιμότητα σε ασπρόμαυρο (B&W) και χρώματα layers

 • Δυνατότητα επισήμανσης ενός ή περισσοτέρων layers κατά τη λειτουργία B&W, αλλάζοντας το ποια layers θα είναι ορατά και τα αντίστοιχα χρώματα τους, ενώ όλα τα άλλα layers φαίνονται γκρίζα. Επί πλέον τα ορατά layers σε κατάσταση B&W μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της κανονικής λειτουργίας.
 • Το πρόγραμμα διατηρεί την κανονική ή την B&W λειτουργία ακόμη και όταν ένα σχέδιο κλείσει (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αλλαγών στα χρώματα των layers κατά τη λειτουργία B&W όπως παραπάνω).
 

Νέο εργαλείο προσωρινών μετρήσεων για έλεγχο

 • Νέο εργαλείο για τη προσωρινή μέτρηση μήκους και επιφάνειας (δεν αποθηκεύονται στο έργο), που δείχνει όλα τα μήκη των πλευρών, την επιφάνεια και τις συντεταγμένες κάθε κόμβου. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν, αλλά και να αντιγράφουν σε άλλες εφαρμογές, τις επιλεγμένες πληροφορίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της κλίμακας.
 

Εξατομικεύσιμα υπομνήματα

 • Όλα τα στοιχεία ενός υπομνήματος μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη για να ταιριάξουν τις ανάγκες του (χρώματα, γραμματοσειρές, γραμμές πλέγματος, προδιαγραφές στηλών και γραμμών κλπ. Οι τύποι υπομνήματος αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη για μελλοντική χρήση.
 

Αναπαραγωγή δομικών στοιχείων οπλισμών

 • Έχει προστεθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής δομικών στοιχείων οπλισμών στο πρόσθετο πρόγραμμα (Add-on) οπλισμών όπως ακριβώς γίνεται και στην αναπαραγωγή των στάνταρντ μετρήσεων.
 

Cloud συγχρονισμός

 •  Υποστηρίζονται καλύτερα τα συγχρονιζόμενα με το «σύννεφο» (cloud) αρχεία έργων μέσω της αυτόματης δημιουργίας προσωρινών τοπικών αντιγράφων.
 

Σημειώσεις

 •  Οι σημειώσεις των μετρήσεων φαίνονται πλέον σε αναπτυσσόμενα (drop down) πλαίσια κειμένου.
 

 


ΕΚΔΟΣΗ V5.1

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν σε σχέση με την προγενέστερη 4 είναι οι ακόλουθες:

Δεδομένα στο «σύννεφο» (Cloud)

Ασφάλεια και προσβασιμότητα

 • Η καταχώρηση όλων των δεδομένων (έργα και βιβλιοθήκη) σε βάση δεομένων SQL Server, που βρίσκεται στο cloud, είναι βελτιστοποιημένη, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και ταχύτατη πρόσβαση από παντού.
 • Δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού και των δεδομένων των αρχείων .sdf των έργων, που βρίσκονται σε τοπικό δίσκο, με τοποθεσίες όπως τα Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive κλπ.
 

 Οργάνωση σχεδίων

Ιεραρχική δομή πολλαπλών επιπέδων και απλούστερη προσθήκη σχεδίων

 • Μπορούν να προστεθούν φάκελοι και υποφάκελοι για την καλύτερη οργάνωση των σχεδίων (πχ. ομαδοποίηση των σχεδίων ανά όροφο ή ανά είδος Αρχιτεκτονικά, Στατικά κλπ.)
 • Η προσθήκη σχεδίων και φύλλων μετρήσεων γίνεται μέσα από ένα παράθυρο για την καλύτερη διαχείριση των σχεδίων.
 

Προσθήκη τμημάτων σχεδίων

Οποιαδήποτε ορθογωνική περιοχή ενός σχεδίου μπορεί να προστεθεί ως ξεχωριστό σχέδιο

 • Δυνατότητα επιλογής μιας περιοχής ενός σχεδίου σχήματος ορθογωνίου και πρόσθεσης της ως ξεχωριστό σχέδιο στο ExtrAXION. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα το σχέδιο και να έχει καλύτερη εποπτεία του συγκεκριμένου τμήματος του αρχικού σχεδίου (παράθυρο μετακίνησης- μεγέθυνσης, ζουμ προσαρμογής στη σελίδα κλπ.)
 • Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την εισαγωγή διαφόρων περιοχών του σχεδίου με διαφορετική κλίμακα (πχ. στην περίπτωση τομών, λεπτομερειών όπου συνήθως η κλίμακα είναι μεγαλύτερη).
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος καθ’ όσον κάθε τμήμα είναι μικρότερου μεγέθους σε ΜΒ.
 • Διατίθεται σε διανυσματικά σχέδια καθώς επίσης και σε pdf αρχεία, που έχουν μετατραπεί σε διανυσματική μορφή.
 

 Υποστήριξη .dwf αρχείων

 .dwf αρχεία σχεδίων μπορούν πλέον να προστεθούν στα έργα

 • Τα .dwf αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τους άλλους τύπους αρχείων που ήδη υποστηρίζονται από το ExtrAXION (.dwg, .dxf, .dgn, .pdf, .bmp, .gif, .jpg κλπ.)
 • Κάθε .dwf Layout προστίθεται ως διαφορετικό σχέδιο όπως συμβαίνει και στις επιμέρους σελίδες πολυσέλιδων pdf.
 

Μέτρηση αντικειμένων με αναζήτηση κειμένου

Αυτόματη εύρεση και μέτρηση αντικειμένων, που επισημαίνονται με συγκεκριμένο κείμενο (μέθοδος παρόμοια με εκείνη της μέτρησης μπλοκ)

 • Δυνατότητα εύρεσης κειμένου (πχ. κείμενο ετικετών όπως φωτιστικό “XX”, στόμιο “YY”, επάλληλο παράθυρο “ZZ”), που έχουν καταχωρηθεί σε διανυσματικά σχέδια.
 • Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή του σχεδίου για τον περιορισμό του προς έρευνα τμήματος του σχεδίου.
 • Παρέχονται επί πλέον επιλογές αναζήτησης όπως «Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων» και “Μόνο ολόκληρες λέξεις”.
 

Βοηθητικά σχέδια

Υποστήριξη των υπολογισμών με το άνοιγμα βοηθητικών σχεδίων για προσωρινές μετρήσεις

 • Προσωρινή μέτρηση μήκους ή εμβαδού σε βοηθητικά σχέδια που ανοίγουν σε ξεχωριστό παράθυρο.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραμέτρους μετρήσεων του κυρίως σχεδίου ή για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς ή ελέγχους.
 

Διάφορες άλλες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Καθορισμός κλίμακας -εκτός από οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις- και με τη χρήση διαγώνιας διάστασης χωρίς πλέον την απαίτηση να έχει προηγηθεί η περιστροφή του σχεδίου.
 • Βελτιωμένη διανυσματοποίηση pdf σχεδίων και πρόσθεση νέας επιλογής στις ρυθμίσεις: «Διανυσματοποίηση και λευκών αντικειμένων» κατά Εποπτικό εργαλείο «κύβου» στην τρισδιάστατη απεικόνιση, που επιτρέπει ευκολότερη πλοήγηση (περιστροφή, αλλαγή πλευράς θέασης κλπ.
 

Νέα αρχιτεκτονική για την υποστήριξη Add-ons

 • Το πρώτο Add-on υποσύστημα του ExtrAXION αφορά μετρήσεις σιδηρού οπλισμού. Θα ακολουθήσουν και νέα Add-ons, τα οποία -όπως και το ExtrAXION Rebars- θα «κουμπώνουν» και θα συνεργάζονται αρμονικά με το κυρίως πρόγραμμα.
 

 


ΕΚΔΟΣΗ V4

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 3.9 είναι:

Νέος, βελτιωμένος χειρισμός των Pdf σχεδίων

-Μετατροπή σε διανυσματικά σχέδια

 • Προαιρετική δυνατότητα μετατροπής σχεδίων pdf, που προέρχονται από εξαγωγή από σχεδιαστικά προγράμματα, σε σχέδια τύπου CAD.
 • Δυνατότητα ρυθμίσεων για την βελτιστοποίηση της παραπάνω μετατροπής.
 • Οργάνωση σε layers -εφόσον υπάρχουν και στο pdf σχέδιο.
 • Διευκόλυνση στις μετρήσεις καθώς υποστηρίζονται, εκτός από τα ριζόχαρτα (layers), έλξη στα αντικείμενα (OSNAPS) και επιλογή οντοτήτων με ένα κλικ.

-Μετατροπή σε εικόνες

 • Χρήση νέου, βελτιωμένου εργαλείου μετατροπής των pdf σχεδίων σε εικόνες.
 • Κατά την εισαγωγή των σχεδίων στα έργα μπορεί πλέον να γίνει επιλογή της επιθυμητής ανάλυσης ανά σχέδιο για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας τους και διευκόλυνση κατά τη διαδικασία μέτρησης..
 

Ετικέτες και πίνακες πάνω στο σχέδιο

-Αυτόματη δημιουργία ετικετών                                                               (Δείτε το παράδειγμα)

 • Δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης και καταχώρισης ετικετών πάνω στο σχέδιο για τις ορατές κάθε φορά μετρήσεις και προαιρετικά, σε επιλεγμένη περιοχή.

  -Στις επιφάνειες αναγράφεται η περιγραφή και το αποτέλεσμα της μέτρησης, ενώ προαιρετικά αναγράφονται και οι διαστάσεις των πλευρών της περιμέτρου.
  -Στα μήκη αριθμούνται όλα τα επί μέρους τμήματα και αναγράφονται οι διαστάσεις πάνω στο σχέδιο.
  -Στις μετρήσεις τεμαχίων γίνεται αρίθμηση των σχημάτων επισήμανσης

 • Δυνατότητα καθορισμού του χρώματος και του μεγέθους της ετικέτας καθώς και η καταχώριση προθέματος και αριθμού εκκίνησης για την αρίθμηση.

-Πίνακας-υπόμνημα με ετικέτες                                                                  (Δείτε το παράδειγμα)

 • Προστέθηκε νέος τύπος πίνακα υπομνήματος όπου εμφανίζονται οι ορατές μετρήσεις μαζί με τα στοιχεία των ετικετών τους.
 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός πίνακες-υπομνήματα πάνω στο σχέδιο.
 • Άμεσος εντοπισμός: Με διπλό κλικ σε κάποια γραμμή ενός πίνακα με ετικέτες, επισημαίνεται αυτόματα το σχετικό σχήμα της μέτρησης πάνω στο σχέδιο.
 

Ταχύτερη αυτόματη μέτρηση τεμαχίων σε αρχεία εικόνας

 • Νέα ρύθμιση μείωσης της κλίμακας εύρεσης, που παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής επιτάχυνσης της διαδικασίας αυτόματης εύρεσης τεμαχίων και έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε μεγάλα σαρωμένα ή pdf σχέδια, που έχουν μετατραπεί σε εικόνες.
 • Υπάρχει πλέον δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής του μεγέθους της περιοχής εύρεσης αντί να απαιτείται πρώτα η διαγραφή της και κατόπιν ο εκ νέου ορισμός της.
 

Αυτόματη μετατροπή των αποτελεσμάτων σε άλλη μονάδα μέτρησης

 • Δυνατότητα προαιρετικής αυτόματης μετατροπής της μονάδας μέτρησης σε εκείνη της εργασίας, με την οποία έχει συνδεθεί η μέτρηση, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη καταχώριση παράστασης για τη μετατροπή του αποτελέσματος της. Πχ στην περίπτωση που το σχέδιο έχει ως μονάδα μέτρησης τα χιλιοστά (mm) αλλά η συσχετισμένη εργασία «Ξύλινο δάπεδο είναι αντί σε τετραγωνικά χιλιοστά (mm2), σε τετραγωνικά μέτρα (m2)
 • Προστέθηκε στη  βιβλιοθήκη πίνακας με συσχετισμούς των συντομογραφιών μονάδων μέτρησης για την αυτόματη μετατροπή ακόμη και των μη τυπικών λεκτικών μονάδων μέτρησης, που τυχόν εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς.
 • Η μετατροπή ισχύει όχι μόνο για το αποτέλεσμα της βασικής μέτρησης (R) αλλά και στην περίπτωση χρήσης των επί πλέον αποτελεσμάτων για τα μήκη περιμέτρου (L), για το εμβαδό (A) και τον όγκο (V)
 

Γλώσσες

 • Υποστηρίζονται πλέον και τα Ιταλικά και τα Εβραϊκά ως γλώσσες για το περιβάλλον χρήσης του προγράμματος.
 • Οι ειδικές μετρήσεις και οι γενικές παράμετροι είναι πλέον ενιαίες για όλες τις γλώσσες του προγράμματος και δεν απαιτείται να καταχωρούνται για κάθε γλώσσα χωριστά. Το γεγονός αυτό διευκολύνει κατά τη χρήση του προγράμματος σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς με προσωπικό που μιλά διαφορετικές γλώσσες και θέλει να χρησιμοποιεί το ExtrAXION στη μητρική του γλώσσα.
 

Διάφορα

 • Νέα αναδιατεταγμένη οθόνη προσθήκης σχεδίων στα έργα με δυνατότητα προκαταρτικής ανάλυσης των σχεδίων πριν την τελική εισαγωγή τους στο έργο.
 • Πλέον γίνεται αποθήκευση -ανά χρήστη και φύλλο μετρήσεων- το ποια layers του σχεδίου είναι ορατά ώστε όταν το φύλλο ξανανοίξει από τον ίδιο χρήστη, να βλέπει τα layers όπως τα άφησε την τελευταία φορά.
 • Αν σε ειδική μέτρηση έχει καθοριστεί μία μόνο παράσταση, για τον υπολογισμό του αποτελέσματος, τότε κατά τη σύνδεση με εργασία, η παράσταση αυτή προστίθεται αυτομάτως στο πεδίο «Τύπος υπολογισμού».
 • Στους πίνακες εξαγωγής αποτελεσμάτων εμφανίζονται πλέον σε στήλες οι παραστάσεις και με αντικατεστημένες τις τιμές των παραμέτρων.
 

 


ΕΚΔΟΣΗ V3.9

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 3.8 είναι:

Νέες μέθοδοι μέτρησης

-Με ορθογώνια παραλληλόγραμμα

 • Ο νέος τρόπος μέτρησης με ορθογώνια παραλληλόγραμμα επιτρέπει την ταχύτατη μέτρηση ορθογωνίων περιοχών με 2 μόνο κλικ στα άκρα της διαγωνίου τους. Είναι διαθέσιμος σε μετρήσεις μήκους, εμβαδού και όγκου. Η νέα μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με τις υπόλοιπες μέσα στην ίδια μέτρηση.

-Μέτρηση μήκους με μέτρηση τεμαχίων

 • Είναι διαθέσιμος πλέον και ο τρόπος μέτρησης μήκους με μέτρηση τεμαχίων όπως υπήρχε ήδη και στις μετρήσεις εμβαδού και όγκου.
 

Νέα διαδικασία προσθήκης σχεδίων στα έργα

 • Ο νέος τρόπος πρόσθεσης σχεδίων επιτρέπει την καταχώριση πολλών σχεδίων μαζί σε επεξεργάσιμη λίστα και από πολλούς φακέλους. Υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης των σχεδίων πριν την τελική εισαγωγή τους στο έργο.
 • Δίνεται η δυνατότητα μαζικής αλλαγής των ονομάτων, που θα έχουν τα σχέδια στο ExtrAXION, καθώς και επιλογής της κλίμακας τους χωρίς να απαιτείται ο καθορισμός της πάνω στο σχέδιο.
 • Η μετατροπή των σχεδίων pdf σε εικόνες κατά την εισαγωγή τους μπορεί πλέον να γίνει με επιλογή της επιθυμητής ανάλυσης σε dpi για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του σχεδίου.
 • Κατά την πρόσθεση πολυσέλιδων pdf υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των ανεπιθύμητων φύλλων από τη λίστα ώστε να μην προστεθούν στο έργο.
 

Βελτιστοποίηση εμφάνισης φύλλων τεκμηρίωσης

 • Στα φύλλα τεκμηρίωσης δεν εμφανίζονται πλέον τα κρυμμένα-«παγωμένα» layers του σχεδίου τόσο στην κυρίως περιοχή τεκμηρίωσης, όσο και στη μικρογραφία του σχεδίου.
 • Κατά την επεξεργασία των φύλλων τεκμηρίωσης υπάρχει πλέον και η δυνατότητα διαγραφής αντικειμένων (σχήματα, διαστάσεις, κείμενα κλπ.)
 • Τα φύλλα τεκμηρίωσης, εκτός από το να τυπωθούν, μπορούν πλέον να εξαχθούν ως σχέδια σε διάφορους τύπους αρχείων πχ. .dwg για την περαιτέρω επεξεργασία τους από προγράμματα CAD.
 

 Διάφορα

 • Παρέχεται η δυνατότητα προεπιλογής του συστήματος μονάδων (μετρικό, αγγλοσαξωνικό), που θα χρησιμοποιείται κατά την προσθήκη νέων σχεδίων στα έργα.
 • Εκτός από τον ορισμό της κλίμακας πάνω στο σχέδιο, είναι διαθέσιμη και η κατ’ ευθείαν επιλογή της από λίστα προεπιλεγμένων τιμών, που εξαρτώνται από το σύστημα μονάδων του σχεδίου.
 • Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής σε Excel από το παράθυρο της μεμονωμένης ανάλυσης και του δένδρου των μετρήσεων.
  

 


ΕΚΔΟΣΗ V3.8

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 3.7 είναι:

 

3D απεικόνιση μετρήσεων

 • Υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης εμφάνισης και περιστροφής των σχεδίων με τις μετρήσεις τους για την καλύτερη απεικόνιση και έλεγχο των μετρήσεων στο χώρο. Πχ. στέγες, τοίχοι και ανοίγματα, που έχουν μετρηθεί πάνω στην κάτοψη.
 • Η 3D απεικόνιση επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό σφαλμάτων, που οφείλονται σε λανθασμένες καταχωρίσεις διαστάσεων. Πχ. κατά την πληκτρολόγηση της τιμής μιας παραμέτρου όπως του ύψους ενός τοίχου, που μετριέται κάθετα στο σχέδιο.
 • Η εμφάνιση των μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις γίνεται όχι μόνο σε διανυσματικά αλλά και σε σκαναρισμένα σχέδια!
 

Υπόμνημα

 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας υπομνήματος, όπου εμφανίζονται σε πίνακα όλες οι ορατές μετρήσεις.
 • Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι πινάκων υπομνήματος όπου απεικονίζονται: οι μετρήσεις, οι εργασίες με τις μετρήσεις τους και μόνο οι εργασίες.
 • Ο πίνακας του υπομνήματος μπορεί να μετακινηθεί πάνω στο σχέδιο. Μπορεί να διαχωρισθεί στις γραμμές του και κάθε γραμμή μπορεί επίσης να μετακινηθεί στην επιθυμητή θέση για καλύτερη εποπτεία.
 • Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας υπομνήματος σε όλα τα ανοικτά φύλλα μετρήσεων μαζί. Τα ανοικτά σχέδια μπορούν να τυπωθούν είτε το καθένα χωριστά είτε όλα μαζί, με το υπόμνημα τους και όλα τα ορατά layers.
 

Νέος τρόπος μέτρησης «Εμβαδόν Περιμετρικά σημείου»

 • Αυτόματος εντοπισμός της γραμμής που περικλείει το σημείο, όπου γίνεται κλικ πάνω στο σχέδιο, για τον υπολογισμό πχ. του εμβαδού, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κλειστή polyline ή όχι. Ισχύει σε διανυσματικά σχέδια.
 • Δυνατότητα απόκρυψης layers με δεξί κλικ πάνω στο σχέδιο για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση της νέας μεθόδου μέτρησης.
 

Στέγες

 • Υποστηρίζεται ο υπολογισμός εμβαδού κεκλιμένης στέγης από το σχέδιο της κάτοψης.
 • Η στέγη υπολογίζεται με βάση τη γωνία κλίσης της,  η οποία μπορεί να δοθεί είτε σε μοίρες είτε με την αναλογία των πλευρών (pitch).
 

Ταχύτατες μετρήσεις σε σκαναρισμένα σχέδια με Polar track lock

 • Αυτόματη ενεργοποίηση του περιορισμού πολικής μετακίνησης δείκτη στα σχέδια εικόνας για την δραστική επιτάχυνση των γραμμικών μετρήσεων.
 • Διαρκής ενημέρωση του χρήστη με απεικόνιση του τρέχοντος μήκους κατά την αποτύπωση ευθυγράμμων τμημάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις
 

Μαυρόασπρη απεικόνιση σχεδίων

 • Δυνατότητα μαυρόασπρης εμφάνισης (B & W) των εγχρώμων διανυσματικών σχεδίων ώστε οι μετρήσεις να διακρίνονται καλύτερα.
 • Η δυνατότητα μαυρόασπρης απεικόνισης παρέχεται και κατά την τρισδιάστατη εμφάνιση του σχεδίου μαζί με τις μετρήσεις του.
 

Ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών σχεδίων

 • Υποστηρίζεται πλέον η πολλαπλή επιλογή σχεδίων για τη μαζική εισαγωγή τους σε ένα έργο.
 • Τα ταυτοχρόνως εισαγόμενα σχέδια μπορούν να είναι και διαφορετικού τύπου (dwg, dxf, jpeg, pdf κλπ.)
 

Σημειώσεις στα σχέδια

 • Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης σημειώσεων πάνω στα σχέδια προκειμένου να γίνουν επισημάνσεις ή διευκρινίσεις προς τους ελεγκτές.
 • Το μέγεθος, το χρώμα και η θέση του κειμένου κάθε σημείωσης μπορεί να καθορισθεί και να αλλαχθεί ελεύθερα από τον χρήστη.
 

Διάφορα

 • Υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής (ελεύθερα, κατά 90°, οριζόντια και κατακόρυφη αναστροφή) μιας ή και περισσοτέρων μετρήσεων. Η περιστροφή, σε συνδυασμό με την αντιγραφή, επιταχύνει δραστικά τη διαδικασία μετρήσεων στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλά όμοια τμήματα πχ. συμμετρικοί χώροι.
 • Η ανάλυση των επιφανειών εμφανίζεται πλέον στη στήλη ‘Ανάλυση’ όλων των εξαγομένων πινάκων. Τα .xlsx αρχεία, που δημιουργούνται με εξαγωγή των πινάκων αυτών στο Excel, είναι έτοιμα για ταξινόμηση, φιλτράρισμα κλπ.
 • Άμεση απόκρυψη-εμφάνιση layers, με δεξί κλικ πάνω στο σχέδιο, για τον «καθαρισμό» του σχεδίου-υποβάθρου από τις περιττές για τις μετρήσεις πληροφορίες.
 • Υποστηρίζεται η εκ των υστέρων αλλαγή της κλίμακας τόσο στα διανυσματικά όσο και στα σχέδια εικόνας ακόμα και αν έχουν ήδη γίνει μετρήσεις στο συγκεκριμένο σχέδιο. Τα σχήματα των μετρήσεων αναπροσαρμόζονται αυτόματα και γίνεται επανυπολογισμός των αποτελεσμάτων.
 • Επιτρέπεται πλέον και η εκ των υστέρων αλλαγή της μορφής και του μεγέθους των σχημάτων επισήμανσης σε μετρήσεις τεμαχίων καθώς και η χρήση σχημάτων, που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες μέσω του σχεδιαστικού τους προγράμματος.
 • Δυνατότητα εισαγωγής των εργασιών, που προστέθηκαν τελευταία, για σύνδεση με μια νέα μέτρηση κρατώντας και τους τύπους υπολογισμού. Κάθε συνδεμένη με μέτρηση εργασία μπορεί πλέον να αντικατασταθεί άμεσα με άλλη χωρίς να επηρεασθεί ο τύπος υπολογισμού.
 • Σημαντική διεύρυνση των επιλογών, που εμφανίζονται με δεξί κλικ για την ταχύτερη πρόσβαση στις εντολές του ExtrAXION.
 • Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού του πάχους των γραμμών κάθε μέτρησης, χωριστά.
 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα προσαρμογής του σταυρονήματος στις προτιμήσεις των χρηστών τόσο για το μέγεθος των αξόνων όσο και για το χρώμα.
 • Υποστηρίζεται η αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος λειτουργίας του προγράμματος εκτός από τα Αγγλικά, στα Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα Τουρκικά και τα Γαλλικά.
 

 


ΕΚΔΟΣΗ V3.7

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 3.5 είναι:

«Χειροκίνητη» καταχώριση μήκους

 • Δυνατότητα απευθείας πληκτρολόγησης του αποτελέσματος μετρήσεων μήκους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέδια που έχουν διαφορετική κλίμακα ανά περιοχή, σε ισομετρικά σχέδια ή αν ο χρήστης θέλει απλά να παρακάμψει τους υπολογισμούς του ExtrAXION.

Μέτρηση αντικειμένων  (Object count)

 • Αυτόματη μέτρηση αντικειμένων ακόμη και σε σκαναναρισμένα σχέδια.
 • Σημαντικά βελτιωμένη η αυτόματη μέτρηση των μπλοκ.  Δυνατότητα επισήμανσης του επιθυμητού για ανεύρεση μπλοκ πάνω στο σχέδιο. Εναλλακτικά, κάθε μπλοκ μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα με τις περιγραφές όλων, με παράλληλη προεπισκόπηση του τρέχοντος στην οθόνη, προκειμένου να γίνει η ορθή επιλογή.
 • Δυνατότητα ορισμού περιοχής του σχεδίου στην οποία θα περιορίζεται η αυτόματη ανεύρεση τόσο κατά την ανίχνευση αντικειμένων σε αρχεία εικόνας όσο και μπλοκ στα σχέδια τύπου CAD.
 • Δίδεται πλέον η δυνατότητα καθορισμού -εκτός από το χρώμα και το σχήμα- και του μεγέθους του σχήματος επισήμανσης κατά τη μέτρηση τεμαχίων. 

Εντοπισμός αλλαγών σε διαφορετικές εκδοχές σχεδίων (Revisions)

 • Υποστηρίζεται η σύγκριση σχεδίων για την κάλυψη περιπτώσεων αλλαγών των εκδόσεων τους. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται ευκολότερα οι τροποποιήσεις ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές για τις μετρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης τόσο σε σκαναναρισμένα σχέδια εικόνας όσο και σε διανυσματικά.  

Αντιγραφή και μετακίνηση μετρήσεων

 • Δυνατότητα επιλογής τμημάτων μετρήσεων πάνω στο σχέδιο για αντιγραφή ή μετακίνηση. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται δραστικά η διαδικασία μέτρησης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλά όμοια πχ. παράθυρα σε σχέδιο όψης κτιρίου. 

Διάφορα

 • Βελτιωμένη ανάλυση μετρήσεων ανά εργασία προϋπολογισμού και ανά υπομέτρηση με όλα τα αποτελέσματα, τις παραμέτρους και τις συναρτήσεις ανάλυσης των εμβαδών.
 • Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής εργασιών με Ctrl ή Shift για την σύνδεση τους με μια μέτρηση.
 • Δυνατότητα καθορισμού κλίμακας στα διανυσματικά σχέδια και με κατευθείαν πληκτρολόγηση αλλά και με επιλογή από προκαθορισμένες κλίμακες κ.ά.
 • Κάθε υπομέτρηση έχει πλέον το δικό της όνομα, ενώ είναι δυνατή η επεξεργασία τόσο του ονόματος όσο και των παραμέτρων της. Επίσης, επιτρέπεται η επεξεργασία των παραμέτρων που ορίζονται ανά κόμβο κατευθείαν πάνω στο σχέδιο. 

ΕΚΔΟΣΗ V3.5

Οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση 2 είναι:

 • Πλήρης τεκμηρίωση των μετρήσεων είτε με τη χρήση έτοιμων προτύπων φύλλων τεκμηρίωσης είτε με εξαγωγή όλων των στοιχείων στο Excel.  Η ανάλυση των εμβαδών γίνεται αυτόματα σε επί μέρους τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα, τραπέζια, τρίγωνα και καμπύλα τμήματα με απεικόνιση των διαστάσεων πάνω στο σχέδιο, υπό κλίμακα.

-Εναλλακτικά η ανάλυση των εμβαδών μπορεί να γίνει μόνο σε τρίγωνα ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των επιμετρούμενων χώρων επί τόπου του έργου με την «κορδέλα» 

 • Υποστήριξη εγκατάστασης σε δίκτυο για multi-user χρήση. Ταυτόχρονη πρόσβαση στο ίδιο έργο /σχέδιο από περισσότερους από έναν χρήστες για τη περαιτέρω μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των προμετρήσεων και την κοστολόγηση.
   
 • Νέος, αναθεωρημένος τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης σχεδίων, φύλλων μετρήσεων και μετρήσεων.
-Κάθε σχέδιο του έργου μπορεί να περιλαμβάνει πολλά φύλλα μετρήσεων και κάθε φύλλο πολλές μετρήσεις.  
-Οι μετρήσεις παρουσιάζονται οργανωμένες σε δενδροειδή μορφή τόσο κάτω από τις εργασίες του προϋπολογισμού όσο και κάτω από τα σχέδια και τα αντίστοιχα φύλλα μετρήσεων.
-Τα σχέδια μπορούν να είναι είτε εξωτερικές αναφορές (XREF) είτε να αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο του έργου.
 • Υποστήριξη απ’ ευθείας εισαγωγής σχεδίων καταχωρημένων σε αρχεία τύπου pdf.

 • Δυνατότητα «καλιμπραρίσματος» των σκαναρισμένων σχεδίων και προς τις δύο κατευθύνσεις για εξάλειψη τυχόν παραμόρφωσης τους κατά την αντιγραφή ή το σκανάρισμα.
 • Πλήρης υποστήριξη και του αμερικανικού συστήματος μονάδων.
 • Δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας περιβάλλοντος λειτουργίας (ελληνικά-αγγλικά)
  κ.ά.

 

Το ExtrAXION διατίθεται με δύο διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων Standard και Professional. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα κάθε έκδοσης παρέχονται στον αντίστοιχο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.