Κοστολόγηση

Το ConstrAXION-Κοστολόγηση αποτελεί το πλέον εξελιγμένο και σύγχρονο πρόγραμμα για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) καθώς και για την πραγματική κοστολόγηση τεχνικών έργων.
Το γεγονός ότι έχουν συμπεριληφθεί στη βιβλιοθήκη του προγράμματος όλα τα τιμολόγια εργασιών -τόσο τα νέα ενιαία όσο και τα αναλυτικά- καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (διακήρυξη, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, όροι τιμολογίων κλπ.), διευκολύνει αφάνταστα τη σύνταξη των τευχών. Η καταχώριση νέων εργασιών είναι απλούστατη για έναν επιπλέον λόγο: η ανάλυση γίνεται με πίνακες τύπου Excel, εργαλείο με το οποίο είναι εξοικειωμένη η πλειοψηφία των μηχανικών.
Το ConstrAXION-Κοστολόγηση αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για: Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, μελετητές δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, κοστολόγους και εργολήπτες.

Οφέλη

Με το ConstrAXION-Κοστολόγηση οργανώνεται άψογα η διαδικασία σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και επιτυγχάνεται:

 • Ταχύτατη έκδοση των τευχών και των ΠΚΤΜΝΕ.
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας καταχώρισης των εργασιών στον προϋπολογισμό με τη μαζική επιλογή τους από τη βιβλιοθήκη αλλά και με τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης, στον ίδιο προϋπολογισμό, από περισσότερους του ενός χρήστες.
 • Σύνταξη της μελέτης σε συνδυασμό με το υποσύστημα Προμέτρηση για τον αυτόματο υπολογισμό των ποσοτήτων.
 • Ενιαίος τρόπος έκδοση όλων των επιμέρους εντύπων μέσα από το πρόγραμμα (διακήρυξη, ΓΣΥ, ΕΣΥ, προϋπολογισμοί, τιμολόγια κλπ.) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων ασυμβατότητας μεταξύ τους.
 • Απλούστατη επικαιροποίηση τιμών και επανέκδοση παλαιότερων μελετών τη στιγμή που αποφασίζεται η δημοπράτηση τους.
 • Άμεση ενημέρωση από την ALCONSOFT της βιβλιοθήκης άρθρων, τιμών καθώς και των αντίστοιχων τιμοκαταλόγων.

Πως υλοποιούνται τα παραπάνω;

 • Με τη χρήση των έτοιμων άρθρων ή νέων, που πολύ απλά μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης με βάση βοηθητικές εργασίες και υλικά από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και τιμαριθμική. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
 • τα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΥΔΡ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΦΡΑ, ΝΑΛΙΜ) με τις τιμές τους σύμφωνα με όλες τις βελτιώσεις και αναπροσαρμογές.
 • τα Αναλυτικά Τιμολόγια ( ΑΤΟΕ, ΗΛΜ-ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ-ΝΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΕΒΕ, ΕΙΔ, ΕΔΑΦ, ΒΡΑΧ).
 • οι βασικές τιμές ημερομισθίων, μισθωμάτων μηχανημάτων και υλικών με τιμές ανά τρίμηνο σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Τιμαριθμική).
 • Με τη χρήση έτοιμων πρότυπων κειμένων (όροι τιμολογίου, διακήρυξη ΓΣΥ, ΕΣΥ κλπ.) όπου περιέχονται πεδία του προγράμματος (τίτλοι, ποσά προϋπολογισμού, εγγυητικές, μηχανόσημα ΤΣΜΕΔΕ κλπ.) που ενημερώνονται αυτόματα.
 • Με την άριστη κάλυψη του προβλήματος της δαπάνης μεταφοράς στα ενιαία τιμολόγια, με την καταλληλότερη μέθοδο για κάθε περίπτωση έργου, χωρίς να αλλοιώνονται οι τιμές στη βιβλιοθήκη ή πχ. να απαιτείται η σύνταξη νέων άρθρων.

Πλεονεκτήματα

 • Το «κλείσιμο» του προϋπολογισμού υλοποιείται με πίνακα τύπου Excel και μπορεί να διαφέρει από έργο σε έργο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να περιληφθούν ειδικές δαπάνες, όπως άσφαλτος απολογιστικά, ειδικές αμοιβές κλπ.
 • Και η ανάλυση των άρθρων γίνεται με πίνακα τύπου Excel. Δυνατότητα αυτόματης αναγραφής -με τη χρήση ειδικών συναρτήσεων της ALCONSOFT- των περιγραφών, μονάδων μέτρησης και τιμών, για: υλικά, εργατικά και βοηθητικές τιμές.
 • Σύνδεση με το υποσύστημα Προμέτρηση για την πρόσθεση νέων εργασιών στον προϋπολογισμό κατ’ ευθείαν από τις προμετρήσεις.
 • Ταχύτατος εντοπισμός εργασιών και στοιχείων κόστους με βάση τμήμα της περιγραφής τους.
 • Μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων: Διακήρυξη, προϋπολογισμός μελέτης-προσφοράς, τιμολόγιο μελέτης-προσφοράς, ΕΣΥ, ΓΣΥ, ΠΚΤΜΝΕ, τιμές εφαρμογής, βοηθητικές τιμές, βασικές τιμές κλπ.
 • Δυνατότητα τροποποίησης ή δημιουργίας και νέων εκτυπώσεων με ταχύτατη εισαγωγή πεδίων ή συμβόλων όπως πχ. εθνόσημο.
 • Απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Αμφίδρομη επικοινωνία με το Excel πχ. για την άμεση εισαγωγή προϋπολογισμού.
 • Αποθήκευση δεδομένων στον Microsoft SQL Server. Δυνατότητα είτε αυτόνομης λειτουργίας, σε έναν υπολογιστή είτε σε δίκτυο.