ExtrAXION Rebars

 

Το εξειδικευμένο πρόσθετο πρόγραμμα (Add-on) του ExtrAXION Rebars επιτρέπει την ταχύτατη μέτρηση σιδηρού οπλισμού, κατ’ ευθείαν από τα σχέδια, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.

Οι μετρήσεις των οπλισμών μπορούν να γίνουν σε οιασδήποτε μορφής σχέδια, ανεξαρτήτως του προγράμματος στατικών υπολογισμών, από το οποίο έχουν προκύψει, για την καλύτερη κοστολόγηση των έργων.

Το ExtrAXION Rebars υποστηρίζει διανυσματικά αρχεία - CAD (dwg, dxf, dgn, dwf κ.ά.), αρχεία pdf, αλλά και αρχεία εικόνων, που προέρχονται από σκάνερ, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή κινητά τηλέφωνα (bmp, gif, jpg. tiff κ.ά.).

Το πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα έργα οπλισμένου σκυροδέματος. Απευθύνεται σε επιμετρητές, κοστολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, κατασκευαστές και εργολάβους, που επιθυμούν να έχουν ακριβή δεδομένα για τις απαιτούμενες ποσότητες οπλισμών.

Το ExtrAXION Rebars μπορεί να λειτουργήσει και μέσα από το ConstrAXION, ως πρόσθετο στο υποσύστημα μετρήσεις από σχέδια -ExtrAXION.

 

 

Οφέλη 

Με το πρόσθετο πρόγραμμα ExtrAXION Rebars μεθοδεύεται η διαδικασία των μετρήσεων σιδηρού οπλισμού και επιτυγχάνεται: 

 • Ακριβής και ταχεία εκτίμηση του κόστους για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού.
 • Εποπτική οργάνωση των μετρήσεων σιδηρού οπλισμού σε κάθε σχέδιο. 
 • Αυξημένη δυνατότητα ελέγχου για τυχόν λάθη ή παραλείψεις υποβοηθούμενη και από τον αμφίδρομο εντοπισμό ράβδου σιδήρου πάνω στο σχέδιο και το «δένδρο» οργάνωσης των οπλισμών.
 • Άψογη και παραμετροποιήσιμη εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε πίνακες, που περιλαμβάνουν και σκαριφήματα των οπλισμών. Οι πίνακες εμφανίζονται στα σχέδια, εξάγονται δε, σε αυτόνομα φύλλα Excel, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο από τρίτους. 

Πως υλοποιούνται τα παραπάνω; 

 • Οι μετρήσεις των οπλισμών οργανώνονται, σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου, δημιουργώντας ένα «δένδρο» με δομικά στοιχεία, υπο-δομικά στοιχεία και ράβδους σιδήρου στο κατώτατο επίπεδο του δένδρου.
 • Οι ράβδοι σιδήρου μετρούνται είτε με επισήμανση των κόμβων είτε με κατ’ ευθείαν επιλογή των γραμμικών τμημάτων πάνω στο σχέδιο. Μπορούν επίσης να επιλεγούν και από την πληρέστατη βιβλιοθήκη έτοιμων σχημάτων του προγράμματος.
 • Το ExtrAXION Rebars επιτρέπει τη μέτρηση-κοστολόγηση ακόμη και ράβδων, που συχνά δεν σχεδιάζονται από τους μελετητές και δεν φαίνονται στα σχέδια, με βάση την εμπειρία του χρήστη.
 • Κάθε ράβδος σιδήρου ανήκει σε ένα δομικό στοιχείο και αποκτά αυτόματα έναν κωδικό. Έχει συγκεκριμένη διατομή και μπορεί, προαιρετικά, να έχει περιγραφή. Επισημαίνεται ως κύριος, πρόσθετος ή βοηθητικός οπλισμός και συνδέεται με μια εργασία του προϋπολογισμού.
 • Υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής των ράβδων ώστε να χωρούν και να φαίνονται καλύτερα στους πίνακες οπλισμού. Οι ράβδοι μπορούν να αποκρυβούν αν πχ. είναι κάθετοι στην επιφάνεια του σχεδίου, οπότε μπορούν να αντικατασταθούν από ένα σχήμα επισήμανσης ελεύθερα καθορίσιμο από το χρήστη. Η επιλογή «Βοηθητικά σχέδια» του ExtrAXION μπορεί να διευκολύνει την άντληση στοιχείων και από σχέδια, διαφορετικά του τρέχοντος, πχ. για το ύψος, από τα σχέδια λεπτομερειών των υποστυλωμάτων.
 • Ράβδοι που φαίνονται μόνο μία φορά πάνω στο σχέδιο αλλά στην πραγματικότητα κατανέμονται κατά πλάτος όπως πχ. σε μία πλάκα ανά ΧΧ cm, μετρούνται άπαξ. Με βάση την απόσταση κατανομής και το πλάτος, που μπορεί να ορισθεί και πάνω στο σχέδιο, υπολογίζονται αυτόματα ο αριθμός των απαιτούμενων ράβδων σιδήρου, το συνολικό μήκος και βάρος.
 • Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αναλυτικών πινάκων οπλισμού για την πλήρη τεκμηρίωση των ποσοτήτων. Οι ορατοί κάθε φορά οπλισμοί, καταχωρούνται σε πίνακα πάνω στο σχέδιο, ο οποίος μπορεί να εξαχθεί και σε αρχείο .xlsx. 

Βιβλιοθήκη οπλισμών

Περιλαμβάνεται έτοιμη βιβλιοθήκη, που είναι διαθέσιμη για άμεση χρήση. Τα δεδομένα της είναι επεξεργάσιμα, ενώ μπορούν να προστεθούν και νέα από το χρήστη ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του.
Περιέχονται:

 • Δομικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες, πέδιλα, τοίχοι κλπ.)
 • Τύποι οπλισμού (κύριοι, πρόσθετοι, βοηθητικοί)
 • Διατομές οπλισμών τόσο για μετρικό σύστημα (Metric) όσο και για τις ΗΠΑ (Imperial) με τα βάρη ανά μονάδα μήκους.
 • Πλήθος σχημάτων οπλισμών (πάνω από 150 έτοιμα σχήματα) με προεπιλεγμένες τιμές για τις παραμέτρους-μήκη, που έχουν επιλεγεί από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού και σχεδιασμού νέων σχημάτων από το χρήστη καθώς και καθορισμού της συνάρτησης υπολογισμού του μήκους τους..